Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-6
previous Lớp 7-5Lớp 7-7 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Văn Em
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Trần Quang Tấn
3 - Nguyễn Quốc Việt
1 - Nguyễn Duy Minh Trị
2 - Lý Công Trí
3 - Tăng Bá Tòng
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Trần Quang Tấn
3 - Trần Văn Khoa
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Trần Quang Tấn
3 - Lê Hữu Mạnh
1 - Nguyễn Quốc Việt
2 - Nguyễn Bửu Thanh
3 - Triệu Thế Khải
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Nguyễn Bửu Ngọc
3 - Trần Quang Tấn
QUỐC-VĂNPHÁP-VĂNHỘI-HỌA
1 - Trần Quang Tấn
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Nguyễn Quốc Việt
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Nguyễn Quốc Việt
3 - Trần Quang Tấn
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Triệu Thế Khải
3 - Trần Quang Tấn
71-7-6-ed
Hàng 6  
message Võ Văn Tân Khoa, message Mai Ngọc Tùng, message Trần Hữu Trí, message Lê Như Trầm, message Nguyễn Khoa Quỳnh, message Hồ Hữu Nghĩa, message Huỳnh Anh Tuấn, message Đỗ Mạnh Hùng, message Nguyễn Ngô Hùng.
Hàng 5  
message Nguyễn Bá Tài, message Lâm Sơn Hà, message Hoàng Tấn Dũng, message Nguyễn Công Sơn, message Nguyễn Hiền Hiệp, message Trần Quang Tấn, message Nguyễn Văn Em, message Lý Thanh Tân, message Lê Minh Hải, message Trần Xuân Hồng.
Hàng 4  
message Nguyễn Thu Lao Động, message Nguyễn Duy Hải, message Nguyễn Thanh Trúc, message Đỗ Đình Quang, message Nguyễn Hạ Long, message Vũ Đăng Phước, message Trần Đình Hoàng, message Bùi Kim Phụng, message Phạm Quang Trung, message Nguyễn Hoàng Tuấn.
Hàng 3  
message Triệu Thế Khải, message Tôn Tiến Hỷ, message Trần Xuân Dung, message Nguyễn Bửu Ngọc, message Dương Thành Trinh, message Nguyễn Tiến Đạt, message Lê Hữu Mạnh, message Lê Khắc Chi, 8Passed away Vũ Văn Chính, message Lê Văn Chí.
Hàng 2  
message Nguyễn Mạnh Sa, message Trần Cảnh Sinh, message Trần Huy Thạch, message Nguyễn Quốc Việt, message Nguyễn Hữu Tường, message Nguyễn Thanh Quan, message Trần Dũng Tuấn, message Trần Ngọc Hiệp, message Tăng Bá Tòng, message Lý Công Trí.
Hàng 1  
message Trần Quang Giàu, message Nguyễn Duy Minh Trị, message Nguyễn Văn Thành, message Hoàng Hải Sơn, message Nguyễn Bửu Thanh, message Nguyễn Ngọc Minh, message Hồng Minh Ngọc, message Nguyễn Cao Nguyên, message Trần Duy Tiên, message Phan Lạng Tương Như.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-5Lớp 7-7 next