Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-7
previous Lớp 3-6Lớp 3-8 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thế Tân
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Thế Tân
2 - Vũ Hỷ
3 - Hoàng Văn Nhân
1 - Nguyễn Thái Hà
2 - Nguyễn Thế Tân
3 - Hoàng Đức Hạnh
1 - Vũ Hỷ
2 - Nguyễn Thế Tân
3 - Hoàng Văn Nhân
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Vũ Hỷ
2 - Hoàng Văn Nhân
3 - Nguyễn Thái Hà
1 - Nguyễn Thế Tân
2 - Vũ Hỷ
3 - Phan Công Trường
1 - Nguyễn Thế Tân
2 - Lê Quang Thái
3 - Trần Chánh Thuận
HỘI-HỌA
1 - Hoàng Văn Nhân
2 - Thái Hồ Hiệp
3 - Lê Quang Thái
71-3-7-ed
Hàng 6  
Trần Hoàng Nam, Trần Vũ Tuấn Dũng, message Trần Duy Hoàng, message Lục Văn Khôi, Trần Công Danh, Võ Thanh Bình, Nguyễn Thành Châu, message Ngô Trọng Thắng, Trương Quốc Toản, Nguyễn Quang Vinh.
Hàng 5  
Nguyễn Hữu Nghiệp, Nguyễn Thái Hà, Hồ Thanh Phước, Lê Nhân Bảo, Trần Văn Hoan, Đoàn Trí Minh, Phan Công Trường, Đỗ Quang Trung, message Viên Thế Bình, message Hoàng Xuân Vũ, Vương Quốc Anh.
Hàng 4  
Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Minh Trí, Huỳnh Minh Quang, Nguyễn Thế Tín, Lê Hữu Tâm, Nguyễn Anh Khôi, Lê Quang Thái, Lê Hoàng Long, Võ Phước Hùng, Trần Anh Tuấn.
Hàng 3  
Phạm Hồng Hải, Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Ngọc Châu, Võ Phi Khanh, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Huỳnh Phúc Viễn, Nguyễn Minh Hùng, message Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Ngọc Tường, Trương Thừa Lương, Hoàng Văn Nhân.
Hàng 2  
Chu Mạnh Phú, Nguyễn Đình Thịnh, Nguyễn Thế Tâm, Nguyễn Đình Chánh, message Tiêu Phùng Huân, message Thái Hồ Hiệp, Trần Chánh Thuận, Đoàn Anh Tuấn, Phạm Minh Luân, message Võ Thanh Toàn.
Hàng 1  
Tăng Thành Huân, Nguyễn Thế Anh, message Lê Tuấn Khanh, message Vũ Hỷ, message Lê Quốc Hưng, Từ Công Đức, Nguyễn Phước Hiệp, Vĩnh Hiếu, La Đình Trung, Nguyễn Minh Đức.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-6Lớp 3-8 next