Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 3
previous Lớp Tư 2Lớp Tư 4 next
Ban khen danh dự
Vũ Hiền
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Vũ Hiển
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Nguyễn Đình Phú
1 - Lư Minh Tân
2 - Bùi Quang Dũng
3 - Vũ Hiển
1 - Vũ Hiển
2 - Phan Bộ Châu Trần
3 - Triệu Huỳnh Đức
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Văn Thanh
2 - Nguyễn Tăng Thanh
3 - Đinh Văn Nhân
1 - Nguyễn Tăng Thanh
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Nguyễn Đình Phú
1 - Vũ Hiển
2 - Nguyễn Dinh Diện
3 - Phan Bộ Châu Trần
PHÁP-VĂN
1 - Triệu Huỳnh Đức
2 - Vũ Hiển
3 - Hà Gia Thao
68-69_tu-3-p1
Hàng 5  
Nguyễn Phan Huân, Nguyễn Hữu Trí, message Đinh Văn Nhân, message Lê Chi Thông, Nguyễn Văn Quan Minh, message Trương Sĩ Tuấn, Phạm Hữu Thắng, Nguyễn Đình Phú, Hoàng Thanh Sơn, message Hoàng Quốc Bảo, Ng.
Hàng 4  
message Đinh Mạnh Dũng, Nguyễn Quang Minh, message Vũ Hiển, Dương Quốc Văn, Lê Xuân Khải, message Lữ Minh Tân, Trần Xuân Đài, Nguyễn Văn Trí, Lê Ngọc Châu, Trần Anh Tuấn, Hồ Công Trung.
Hàng 3  
Bùi Quang Phước, message Trần Trọng Hậu, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Vương, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đình Phúc, Mao Phúc Khánh, message Nguyễn Đình Diên, message Triệu Huỳnh Đức, La Thanh Tùng.
Hàng 2  
Nguyễn Thông, Vông Hoàng, Vũ Ngọc Thiện Chương, Vỹ Tiên Đạt, Bùi Xuân Khang, Trương Anh Hoàng, Nguyễn Hiển Vinh, message Hà Gia Thảo, message Trần Quê Thông, Trần Ngọc Trang, message Phan Bộ Châu Trần, Trương Minh Dũng.
Hàng 1  
Ngô Văn Linh, Trần Anh Dũng, Nguyễn Văn Thanh, message Lâm Trường Tồn, message Phạm Hồng Lâm, Mai Phương Thế, message Bùi Quang Dũng, Nguyễn Tăng Thanh, message Nguyễn Văn Lê, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Trường, message Vũ Văn Phác.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 2Lớp Tư 4 next