Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Terminale D
previous Lớp Terminale C
Ban khen danh dự
Trầm Mậu Huân
KHẢO-HẠCHTRIẾT HỌCPHÁP-VĂN
1 - Trầm Mậu Huân
2 - Nguyễn Văn Quan
3 - Nguyễn Đình Cách
1 - Trương Phú Quốc
2 - Nguyễn Văn Nhờ
3 - Lai Anh Việt
1 - Nguyễn Hoàng Lương
2 - Nguyễn Văn Quang
3 - Trương Phú Quốc
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Văn Quang
2 - Phạm Minh Gioan
3 - Nguyễn Hoàng Ánh
4 - Nghiêm Xuân Chang
1 - Huỳnh Kim Cương
2 - Trương Phú Quốc
3 - Nguyễn Hoàng Ánh
1 - Nguyễn Văn Quang
2 - Trầm Mậu Huân
3 - Phạm Trọng Sơn
VẬT LÝVẠN VẬT
1 - Trầm Mậu Huân
2 - Nguyễn Đình Cách
3 - Phạm Tuấn Hải
1 - Nguyễn Hoàng Ánh
2 - Trần Hữu Thọ
3 - Nguyễn Hùng Đốn
68-69_term-c-p1
Hàng 5  
Đỗ Anh Tuấn, Trần Hoàng Long, Bùi Quốc Việt, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Đình Lung, message Nguyễn Hùng Đốn.
Hàng 4  
message Đổng Phú Thịnh, Nguyễn Hữu Tôn, Nguyễn Hoàng Lương, Trầm Quế Sơn, Huỳnh Kim Cương, Ngô Đức Dzuong, Nghiêm Xuân Chang, Lucien Bufler, Nguyễn Văn Thọ.
Hàng 3  
Trần Hữu Thọ, Lai Anh Việt, Nguyễn Phước Đáng, Trịnh Minh Thắng, message Trần Hữu Dũng, Diệp Đào Nguyên, Vũ Sơn Hùng, Nguyễn Văn Đức, Phạm Tuấn Hải, Trương Phú Quốc, Ngô Xuân Cảnh.
Hàng 2  
message Lê Quang Đạt, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Văn Đa, message Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Phương, Trầm Mậu Huân, Nguyễn Đình Cách, Nguyễn Văn Thời, Nguyễn Quý Thương.
Hàng 1  
Phạm Trọng Sơn, Nguyễn Văn Quang, message Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Gia Thương, Lý Phước Lập, Hoàng Dũng, Nguyễn Hoàng Ánh, Phạm Minh Gioan, Phạm Văn Hoàng, message Hoàng Mạnh Dũng, Nguyễn Xuân Linh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Terminale C