Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Terminale C
Lớp Terminale D next
Ban khen danh dự
Nguyễn Khắc Tuấn
KHẢO-HẠCHTRIẾT HỌCPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Khắc Tuấn
2 - Trịnh Bá Luân
3 - Lê Danh Trọng
1 - Trần Ngọc Xuyên
2 - Nguyễn Khắc Tuấn
3 - Trần Côn
1 - Nguyễn Đình Việt
2 - Trịnh Bá Lân
3 - Nguyễn Khắc Tuấn
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Trương Phúc Quốc
2 - Ngô Trọng Tuấn
3 - Trần Trí Dũng
1 - Nguyễn Đình Việt
2 - Trần Trí Dũng
3 - Trịnh Bá Lân
1 - Nguyễn Khắc Tuấn
2 - Lê Danh Trọng
3 - Trần Côn
VẬT LÝVẠN VẬT
1 - Vũ Hùng Mẫn
2 - Trịnh Bá Lân
3 - Trần Trí Dũng
1 - Trần Quang Đức
2 - Trịnh Bá Lân
3 - Ngô Trọng Tuấn
4 - Vũ Hùng Mẫn
68-69_term-d-p1
Hàng 3  
Nguyễn Anh Tuấn, message Trần Trí Dũng, Nguyễn Đình Việt, Hứa Tri Chính, Ngô Trọng Tuấn, Lương Mạnh Dũng, Lê Quý Đạt, Trần Quang Đức, Dương Hồng Hy.
Hàng 2  
Nguyễn Khắc Danh, Cao Hoài Nguyên, Lê Mộng Sơn, Lê Danh Trọng, Nguyễn Khắc Tuấn, Trương Phúc Quốc, Trịnh Bá Lân, Vũ Hùng Mẫn.
Hàng 1  
Trần Côn, Trần Văn Minh, Trần Ngọc Xuyên, Vĩnh Lan, Hồng Thái Bình, Vương Đình Hùng, Lâm Thanh Tòng.

message Có tin nhắn

Lớp Terminale D next