Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 1
Lớp Nhì 2 next
Ban khen danh dự
Lê Gia Điền
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Đoàn Thanh Sơn
2 - Lê Gia Chiếu
3 - Nguyễn Minh Hùng
1 - Lê Gia Điền
2 - Phạm Châu Trí
3 - Vũ Minh Châu
1 - Lê Gia Điền
2 - Trần Minh Tân
3 - Nguyễn Minh Chánh
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Lê Đắc Thắng
2 - La Bái Huê
3 - Vũ Minh Châu
1 - Nguyễn Minh Chánh
2 - Hồng Thảo Tri Ngô Phương
3 - Lê Tấn Tài
     Phạm Châu Trí
1 - Lê Gia Điền
2 - Vũ Minh Châu
3 - Lê Tấn Tài
HỘI-HỌA
1 - La Bái Huê
2 - Lê Gia Chiếu
3 - Đổ Phú Cương
     Lâm Thế Quang
     Hoàng Kỹ Lạng
68-69_nhi-1-p1
Hàng 5  
Phan Huy Quang, Nguyễn Văn Phước, Châu Tấn Lộc, Đổ Khắc Thanh Liêm, message Trần Minh Tân, Nguyễn Văn Hùng.
Hàng 4  
Trần Hữu Khải, Phạm Châu Tri, message Hồ Qui Tâm, Hồng Thảo Trí Ngô Phương, message Lê Phước Hiệp.
Hàng 3  
Hầu Mạc Phú, message Đổ Khắc Thành, Ngô Mạnh Đạt, Dương Chánh Huy, message Trần Huy Thanh, Luân Học Tánh.
Hàng 2  
Lê Gia Chiếu, Văn Đức Thái, message Lê Đắc Thắng, message Ngô Văn Vinh, message Hoàng Kỹ Lạng, Nguyễn Nhựt Nam.
Hàng 1  
Chu Mạnh Phát, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Vi Dũng, Lâm Thế Quang, Vũ Quốc Anh.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-1-p2
Hàng 5  
Nguyễn Văn Rê, message Lê Thiện Linh, Lê Gia Điền, Lê Tấn Tài, Phùng Văn Châu.
Hàng 4  
Vũ Minh Châu, message Huỳnh Bông, message Nguyễn Bá Lợi, message Đặng Quốc Dân, Nguyễn Minh Chánh.
Hàng 3  
message Trần Long Nhi, Phan Thế Dũng, Nguyễn Kim Sơn, message Phạm Ngọc Hoàng, Phan Thanh Thành, La Bái Huê.
Hàng 2  
Lê Công Phước, Lê Xuân Trường, Nguyễn Phi Hoàng, message Phạm Đức Vinh, Đoàn Thanh Sơn.
Hàng 1  
Trần Minh Dũng, Lâm Việt Cường, Trương Tấn Hải, Trần Hữu Phan, message Đổ Phú Cường.

message Có tin nhắn

Lớp Nhì 2 next