Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhất 11
previous Lớp Nhất 10
Ban khen danh dự
Lê Cao Trang
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Cao Trang
2 - La Thu Chinh
3 - Nguyễn Đình Biên
1 - Nguyễn Đình Biên
2 - Lê Cao Trang
3 - Vũ Như Minh
1 - Nguyễn Đình Biên
2 - Bùi Đăng Thanh
3 - Lê Cao Trang
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Lê Cao Trang
2 - La Thu Chinh
3 - Nguyễn Đình Biên
1 - Lê Cao Trang
2 - Nguyễn Đình Biên
3 - La Thu Chinh
1 - Nguyễn Đình Biên
2 - Lê Cao Trang
3 - La Thu Chinh
HỘI-HỌA
1 - Bùi Minh Trị
2 - Lê Cao Trang
3 - Trần Ngọc Linh
tn_68-69_nhat-11-hdr
tn_68-69_nhat-11-p1
Hàng 5  
message Vũ Đình Nhật, Jean Ta Dzi, Lê Cao Trang, message Đình Chuẩn.
Hàng 4  
Tôn Thất Phụng, Trịnh Ngọc Hùng, Trịnh Ngọc Hòa, Lê Lạc Long, Phan Thọ Hùng.
Hàng 3  
message Nguyễn Chí Dũng, message Nguyễn Duy Hải, Võ Thanh Long, message Trần Ngọc Linh, La Hữu Chí.
Hàng 2  
message Nguyễn Đình Biên, Vũ Anh Quân, Bùi Đăng Thanh, Nguyễn Duy Đức, Nguyễn Thanh Lễ.
Hàng 1  
Trần Tiến Đạt, message Hoàng Đức Thuận, message Ngô Thế Lộc, Phạm Hoàng Vũ, Nguyễn Xuân Hiền.

message Có tin nhắn

tn_68-69_nhat-11-p2
Hàng 5  
Hoàng Văn Chiến, Vũ Như Minh, Nguyễn Văn Anh, message Đoàn Quang Huy.
Hàng 4  
Phan Đình Hùng, Bùi Minh Trí, message Bùi Mạnh Tuấn, Trần Hoài Thanh, Cao Quang Phú.
Hàng 3  
message Hoàng Hùng Nguyên, 8Passed away Vũ Văn Chính, Nguyễn Đặng Phái, Lâm Quang Trung, Nguyễn Vũ Hoàng, message La Thu Chinh.
Hàng 2  
Hồ Minh Hiếu, Huỳnh Kim Thiện, Thẩm Huy Tú, Phạm Ngọc Vinh, message Đỗ Hoàng Tuấn, Nguyễn Trung Trực.
Hàng 1  
3Passed away Lê Hữu Dũng, message Lê Phi Hùng, message Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Duy Việt, Vũ Đình Khanh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhất 10