Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tứ 3
previous Lớp Đệ Tứ 2
Ban khen danh dự
Đinh Công Toại
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Đỗ Khắc Thông
2 - Phan Vĩnh Tuấn
3 - Trần Ngọc Khôi
1 - Huỳnh Quang Kim
2 - Uông Đình Hoàng
3 - Đinh Công Toại
1 - Nguyễn Hoàng Vân
2 - Trần Ngọc Khôi
3 - Uông Đình Hoàng
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Đinh Công Toại
2 - Trương Hữu Trung
3 - Hà Phương Anh Trinh
1 - Lương Vinh Quốc Túy
2 - Đỗ Khắc Thông
3 - Nguyễn Văn Dũng
1 - Đỗ Khắc Thông
2 - Thái Quốc Phong
3 - Trương Hữu Tụng
LÝ HÓAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Đỗ Khắc Thông
2 - Phan Vĩnh Tuấn
3 - Nguyễn Hữu Thành
1 - Đỗ Khắc Thông
2 - Nguyễn Thế Nghiệp
3 - Nguyễn Hoàng Vân
1 - Trần Ngọc Khôi
2 - Phan Vĩnh Tuấn
3 - Đỗ Khắc Thông
68-69_detu-3-p1
Hàng 6  
Ngô Nguyên Thành, message Ngô Sỉ Anh, message Bùi Mộng Lân, Mai Xuân, message Trương Hữu Tụng, message Hoàng Hữu Tương, Huỳnh Ngọc Phụng, Thái Quốc Dũng.
Hàng 5  
message Phan Vĩnh Tuấn, Lý Kiến Min, Nguyễn Suy Hùng, Phạm Văn Mai, message Lê Trường Sơn, message Đỗ Khắc Thông, message Lê Hiệp Phát, message Nguyễn Thế Nghiệp, Phạm Văn Phát.
Hàng 4  
Hà Phương Anh Trinh, Cao Nam Tiến, Nghiêm Xuân Luận, message Lê Gia Tiến, message Lê Thiện Trí, Đỗ Thanh Tâm, Lê Quốc Chu, Lê Tiến Dũng, Bùi Quang Lâm, message Hà Ngọc Thạch.
Hàng 3  
Trần Tri Thế, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Đặng Cường, Nguyễn Hy, Huỳnh Quang Kim, Nguyễn Văn Thắng, message Vĩnh Phát, message Ngô Quốc Tuấn, message Uông Đình Hoàng.
Hàng 2  
Nguyễn Thanh Khiệt, Đỗ Ngọc Dũng, Lương Vĩnh Quốc Tuy, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Dũng, Trần Ngọc Khôi, Nguyễn Hữu Vương, message Trần Văn Huỳnh, message Nguyễn Tăng Chương.
Hàng 1  
Nguyễn Công Công Năng, Nguyễn Vinh Thắng, Lê Hữu Trung, message Nguyễn Hoàng Vân, message Thái Quốc Phong, Nguyễn Văn Hùng, message Hoàng Kim Long, Vũ Mạnh Tôn, message Nguyễn Phát Quang, Đinh Công Toại.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Tứ 2