Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 9
previous Lớp Đệ Thất 8Lớp Đệ Thất 10 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thanh Tuấn
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Thanh Tuấn
2 - Nguyễn Anh Tuấn (b)
3 - Vũ Năng Hòa
1 - Nguyễn Anh Tuấn (b)
2 - Nguyễn Thanh Xuyên
3 - Nguyễn Tường Phong
1 - Nguyễn Thanh Tuấn
2 - Dư Văn Cường
3 - Nguyễn Ngọc Tân
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Trần Cao Tùng
2 - Nguyễn Chí Đạt
3 - Nguyễn Thanh Tuấn
1 - Vũ Năng Hòa
2 - Nguyễn Quốc Việt
3 - Nguyễn Thanh Tuấn
1 - Nguyễn Anh Tuấn (b)
2 - Trần Cao Tùng
3 - Nguyễn Thanh Tuấn
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Nguyễn Anh Tuấn (a)
2 - Trần Thanh Nhã
3 - Nguyễn Hữu Minh
1 - Nguyễn Thanh Tuấn
2 - Lưu Phụng Hoàng Văn
3 - Nguyễn Anh Tuấn (b)
1 - Nguyễn Thanh Tuấn
2 - Nguyễn Đăng Hoàng
3 - Nguyễn Tường Phong
68-69_dethat-9-p1
Hàng 11  
Nguyễn Đức Dũng, Bàng Trọng Nghĩa, message Nguyễn Tường Phong.
Hàng 10  
Vũ Đức Minh, Phan Thanh Hà, message Dư Văn Cường.

Hàng 9  
Liêu Huỳnh Hưng, message Trần Quốc Dũng, message Nguyễn Công Quân.
Hàng 8  
message Doãn Duy Cường, Nguyễn Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Mạnh.
Hàng 7  
message Vũ Kim Phước, message Trần Cao Tùng, Nguyễn Minh Tài.
Hàng 6  
Tô Minh Hào, Bùi Minh Trí, 1Passed away Lê Thọ Xuân.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Quê, message Hoàng Đình Khải, Trần Thanh Cương.
Hàng 4  
Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Chí Đạt, Nguyễn Thanh Tâm.
Hàng 3  
Khưu Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Xuyên, Trần Anh Dũng.
Hàng 2  
Tô Vĩnh Trường, Huỳnh Công Thành, Đỗ Thành Long.
Hàng 1  
message Lưu Phụng Hoàng Văn, Đặng Văn Hùng, message Bùi Văn Hiếu.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-9-p2
Hàng 9  
message Nguyễn Anh Tuấn, message Nguyễn Anh Tuấn.
Hàng 8  
message Vũ Năng Hòa, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Võ Ngọc Dân.
Hàng 7  
Lưu Ngọc Quang, Lý Trường Sơn.
Hàng 6  
Nguyễn Thái Anh Vân, Phan Văn Tuấn, Đinh Gia Hưng.
Hàng 5  
Trần Thanh Nhã, Đỗ Anh Tài, Mã Tấn Phước.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Tấn Quang.
Hàng 3  
Phan Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nam.
Hàng 2  
Nguyễn Duy Đức, message Nguyễn Anh Lễ, Dương Huy Tuấn.
Hàng 1  
message Nguyễn Đăng Hoàng, Nguyễn Văn Học, Trần Quang Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 8Lớp Đệ Thất 10 next