Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 8
previous Lớp Đệ Thất 7Lớp Đệ Thất 9 next
Ban khen danh dự
Lê Thanh Phúc
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Thanh Phúc
2 - Nguyễn Thanh Bình
3 - Lê Chơn Tâm
1 - Nguyễn Thanh Bình
2 - Hồ Đức Thắng
3 - Nguyễn Thành Danh
1 - Võ Quốc Khanh
2 - Trần Anh Tuấn
3 - Nguyễn Thanh Bình
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Lê Chơn Tâm
2 - Nguyễn Bá Hải
3 - Nguyễn Văn Thanh
1 - Dương Thành Trung
2 - Lê Thanh Phúc
3 - Dương Văn Hiệp
1 - Lê Thanh Phúc
2 - Dương Văn Hiệp
3 - Dương Thành Trung
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Huỳnh Trung Cang
2 - Võ Quốc Khanh
3 - Vĩnh Anh
1 - Nguyễn Thanh Bình
2 - Nguyễn Thành Danh
3 - Lê Thanh Phúc
1 - Nguyễn Hoàng Phi
2 - Dương Văn Hiệp
3 - Lê Thanh Phúc
68-69_dethat-8-p1
Hàng 10  
Võ Quốc Khanh, Huỳnh Trung Hiếu, Ngô Khắc Hoàng.

Hàng 9  
Tạ Đình Chu, Tạ Thế Hiển, Lê Kim Long.
Hàng 8  
message Trần Quang Thuận, message Nguyễn Thành Danh, Bùi Đình Tuấn.
Hàng 7  
Tạ Trung Lâm, Trần Kim Thanh, message Đỗ Đăng Bình.
Hàng 6  
Bùi Kim Phụng, Nguyễn Thanh Trực, Trần Ngọc Đỉnh.
Hàng 5  
Nguyễn Hữu Trí, Tạ Xuân Lai, Lê Văn Chí.
Hàng 4  
Phạm Tấn Nhứt, Nguyễn Duy Tân, Trần Anh Tuấn.
Hàng 3  
Nguyễn Thanh Trúc, Đỗ Đức Minh, message Trương Văn Thành.
Hàng 2  
Tôn Thất Lê Thụ, message Hồ Đức Thắng, message Nguyễn Thanh Vân.
Hàng 1  
message Nguyễn Ngọc Phú, Lê Chơn Tâm, message Huỳnh Kim Sơn.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-8-p2
Hàng 10  
Dương Văn Hiệp.

Hàng 9  
Nguyễn Thành Phước, Nguyễn Bá Hải, Trần Văn Minh.
Hàng 8  
Nguyễn Hữu Giàu, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Thanh Bình.
Hàng 7  
message Ngô Khắc Bảo, Nguyễn Văn Thành, Lê Thanh Phúc.
Hàng 6  
message Tiêu Văn Thọ, Lê Tấn Thiên, Trần Anh Tuấn.
Hàng 5  
Nguyễn Ngọc Tuấn, message Dương Hồng Uy, Nguyễn Duy Tấn.
Hàng 4  
Huỳnh Trung Cang, Tô Minh Chí, Vĩnh Anh.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Thuần, message Đỗ Phương Thành, Nguyễn Quang Minh.
Hàng 2  
message Lê Văn Chí, message Nguyễn Hiếu Nghĩa, Lê Hoàng Nam.
Hàng 1  
Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Hoàng Phi, message Dương Thành Trung.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 7Lớp Đệ Thất 9 next