Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 5
previous Lớp Đệ Thất 4Lớp Đệ Thất 6 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thành Long
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Nguyễn Phúc Bảo Tuấn
3 - Danh Văn Quang Thành
1 - Trương Minh Chánh
2 - Phạm Ngọc Sơn
3 - Nguyễn Phúc Bảo Tuấn
1 - Phạm Anh Minh
2 - Danh Văn Quang Thành
3 - Nguyễn Trọng Tâm
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Danh Văn Quang Thành
3 - Lưu Thành Trung
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Danh Văn Quang Thành
3 - Phạm Công Bình
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Nguyễn Trọng Tâm
3 - Trịnh Trung Nghĩa
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Võ Văn Mười
2 - Nguyễn Tôn Thành
3 - Lưu Thành Trung
1 - Trịnh Trung Nghĩa
2 - Trương Minh Chánh
3 - Danh Văn Quang Thành
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Nguyễn Phúc Bảo Tuấn
3 - Nguyễn Hoàng Chương
68-69_dethat-5-p1
Hàng 9  
Phạm Hoàng Tuấn, Hứa Minh Trí.
Hàng 8  
Phạm Hùng Lâm, Trương Nam Quang, Động Trung Đông.
Hàng 7  
Châu Quang Trung, Bùi Văn Trọng, Nguyễn Phúc Bảo Tuấn.
Hàng 6  
Nguyễn Minh Thủy, Trịnh Trung Nghĩa, message Tạ Quốc Huân.
Hàng 5  
Bành Thanh Hải, message Phạm An Nhàn, message Chung Quốc Huy.
Hàng 4  
Trương Minh Chánh, Đỗ Đắc Đức, Chung Quốc Thái.
Hàng 3  
Trần Văn Tuyến, message Lâm Ngọc Sơn, message Lê Thanh Chương.
Hàng 2  
message Han Sam Ann, message Nguyễn Trọng Dân, Lưu Hữu Trí.
Hàng 1  
Nguyễn Thành Nam, message Phạm Ngọc Sơn, message Nguyễn Huỳnh Đức.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-5-p2
Hàng 9  
message Phạm Công Bình, Trịnh Khương Mạnh, Dương Phương Tư.
Hàng 8  
message Nguyễn Hoàng Ngọc, Tạ Trạch Vương, Nguyễn Trọng Tâm.
Hàng 7  
Trần D. Huy, message Danh Văn Quang Thành, message Nguyễn Thành Long.
Hàng 6  
Đỗ Quốc Quân, Võ Văn Thắng, Nguyễn Hoàng Dũng.
Hàng 5  
Võ Văn Mười, message Đỗ Ngọc Hồng, Hứa Minh Luân.
Hàng 4  
message Lưu Thành Trung, Nguyễn Hữu Bình, message Phạm Anh Minh.
Hàng 3  
Nguyễn Tôn Thành, Dương Thiện Lương, message Phạm Đức Phú.
Hàng 2  
message Nguyễn Khắc Việt, message Trần Phong Lưu, Nguyễn Duy Thanh.
Hàng 1  
message Nguyễn Hoàng Chương, message Vũ Tường Minh, Nguyễn Minh Mẫn.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 4Lớp Đệ Thất 6 next