Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 3
previous Lớp Đệ Thất 2Lớp Đệ Thất 4 next
Ban khen danh dự
Đoàn Trọng Nhân
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Đoàn Trọng Nhân
2 - Ngô Chí Tâm
3 - Lâm Thành Phương
1 - Ngô Chí Tâm
2 - Đoàn Trọng Nhân
3 - Nguyễn Quốc Nam
1 - Nguyễn Chánh Đức
2 - Đoàn Trọng Nhân
3 - Trương Bá Tuấn
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Đoàn Trọng Nhân
2 - Nguyễn Mai Anh
3 - Nguyễn Chánh Đức
1 - Lâm Thành Phương
2 - Nguyễn Nam
3 - Hồ Hữu Dũng
1 - Nguyễn Chánh Đức
2 - Ngô Chí Tâm
3 - Nguyễn Quốc Nam
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Ngô Chí Tâm
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Trần Hoàng Quỳnh
1 - Nguyễn Chánh Đức
2 - Nguyễn Quốc Nam
3 - Lâm Thành Phương
1 - Ngô Chí Tâm
2 - Lâm Thành Phương
3 - Nguyễn Chánh Đức
68-69_dethat-3-p1
Hàng 9  
Lý Thái Sơn Hoàng.
Hàng 8  
Đoàn Trọng Nhân, message Phạm Trung Việt, Lý Bá Kinh Luân.
Hàng 7  
Nguyễn Quốc Nam, Đinh Tiến Dũng, Bùi Công Nghị.
Hàng 6  
Lý Tòng Tân, Võ Thanh Liêm, Trần Tất Vinh.
Hàng 5  
Huỳnh Thành Công, Nguyễn Thành Ái, Nguyễn Bảo Quốc.
Hàng 4  
Bùi Nguyên Hùng, Tạ Dức Cường, message Tạ Bửu Sơn.
Hàng 3  
Bùi Quang Hổ, Dương Khắc Thắng, Nguyễn Đăng Dủng.
Hàng 2  
Ngô Quang Trung, Nguyễn Hữu Đức.
Hàng 1  
Nguyễn Bá Hùng, message Phạm Ngọc Thông, Nguyễn Trung Thực.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-3-p2
Hàng 11  
Hồ Hữu Dũng.
Hàng 10  
Phạm Bảo Dũng, Dương Quí Minh Phụng, Nguyễn Ngọc Kính.

Hàng 9  
message Nguyễn Mai Anh, message Lai Hữu Phước, Nguyễn Nam.
Hàng 8  
Nguyễn Vũ Dũng, Huỳnh Kim Lân, message Ngô Sĩ Thành.
Hàng 7  
Bùi Xuận Thành, message Lâm Thanh Phương, Trương Như Ngọc Giao.
Hàng 6  
Hồ Trung Cang, Nguyễn Thành Quốc, Trần Hoàng Quỳnh.
Hàng 5  
Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Khánh Hoàng, Vũ Hán Kỳ.
Hàng 4  
message Nguyễn Chí Mỹ, Trương Vĩnh Dũng, Phạm Tuấn Hiển.
Hàng 3  
message Sủ Bảo Toàn, Trương Công Khanh, Phan Tấn Đạt.
Hàng 2  
message Trương Chỉnh Phong, message Trương Bá Tuấn, message Ngô Chí Tâm.
Hàng 1  
Nguyễn Thành Tuấn, Đinh Hữu Mạnh, message Nguyễn Chánh Đức.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 2Lớp Đệ Thất 4 next