Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 12
previous Lớp Đệ Thất 11
Ban khen danh dự
Nguyễn Tiết Cang
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Ngọc Tiết
2 - Nguyễn Tiết Cang
3 - Hồ Công Thành
1 - Nguyễn Quốc An
2 - Trương Vĩ Hùng
3 - Bùi Đạt
1 - Quách Vĩnh Kiệt
2 - Nguyễn Mạnh Hùng (a)
3 - Lê Văn Tùng
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Đặng Chí Khải
2 - Nguyễn Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Hòa Bình
1 - Nguyễn Bạch Thủy
2 - Trần Ngọc Tiết
3 - Dương Trọng Tiết
1 - Trần Trí Trung
2 - Lê Phi Hổ
3 - Mã Tấn Dũng
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Trần Quốc Khiêm
2 - Đào Trọng Nghĩa
3 - Trương Sĩ Đại
1 - Cao Minh Đạt
2 - Nguyễn Sĩ Hải
3 - Lữ Khánh Hùng
1 - Nguyễn Công Thanh
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Vũ Hải
68-69_dethat-12-p1
Hàng 10  
Trần Mẫu Công, Diệp Quay Chánh, Nguyễn Minh Sơn.

Hàng 9  
Nguyễn Tiến Dũng, Diệp Vĩ Dục, Nguyễn Thanh Xuân.
Hàng 8  
Nguyễn Xuân Loan, message Đặng Chí Khải, Trần Quốc Hoài.
Hàng 7  
Trần Ngọc Tiet, message Trần Trọng Nghĩa, message Trương Vĩ Hùng.
Hàng 6  
message Nguyễn Sĩ Hải, Phan Hùng Minh, Nguyễn Bạch Thủy.
Hàng 5  
message Nguyễn Cao Thắng, Cao Minh Đạt, Nguyễn Trung Thuyên.
Hàng 4  
message Đào Trọng Nghĩa, message Trần Quốc Khiêm, Nguyễn Mạnh Hùng.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Thọ, message Lữ Khánh Hùng, Nguyễn Hữu Trí.
Hàng 2  
Trần Đại Tín, Nguyễn Cao Trí, Quách Vĩnh Kiệt.
Hàng 1  
message Nguyễn Tiết Cang, message Nguyễn Quốc An, message Nguyễn Công Thành.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-12-p2
Hàng 9  
Nguyễn Mạnh Hùng.
Hàng 8  
message Lê Văn Tùng, Bùi Đạt, message Trương Sĩ Đại.
Hàng 7  
Nguyễn Thành Lân, Hồ Công Thành, Nguyễn Tất Phương.
Hàng 6  
Nguyễn Nam Thành, message Hồ Khánh Chung, Nguyễn Bạch Thủy.
Hàng 5  
message Mã Tấn Dũng, Nguyễn Minh Tâm, message Võ Long Hiển.
Hàng 4  
message Võ Châu Phong, message Nguyễn Trần Quốc, Nguyễn Văn Thọ.
Hàng 3  
Lê Anh Tuấn, message Trịnh Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Hùng.
Hàng 2  
message Lê Phi Hổ, Trương Trọng Hiếu, message Ngô Mạnh Dũng.
Hàng 1  
message Trần Trí Trung, message Đỗ Đình Hoàng, Nguyễn Hòa Bình.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 11