Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 11
previous Lớp Đệ Thất 10Lớp Đệ Thất 12 next
Ban khen danh dự
Phạm Kim Tước
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phạm Kim Tước
2 - Nguyễn Đức Trí
3 - Nguyễn Bá Noãn
1 - Nguyễn Đức Trí
2 - Hồ Phước Thành
3 - Trần Văn Sang
1 - Lâm Thanh Hòa
2 - Trần Tử Kình
3 - Phạm Mạnh Tuấn
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Phạm Mạnh Tuấn
2 - Nguyễn Bá Noãn
3 - Nguyễn Đức Trí
1 - Nguyễn Kim Dũng
2 - Nguyễn Đức Trí
3 - Nguyễn Bá Noãn
1 - Phạm Kim Tước
2 - Ngô Sĩ Hào
3 - Nguyễn Chí Hùng
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Nguyễn Kim Bằng
2 - Trần Tử Kình
3 - Bùi Quang Phúc
1 - Vũ Hùng Cường
2 - Nguyễn Kim Dũng
3 - Phạm Kim Tước
1 - Phạm Kim Tước
2 - Đào Xuân Cường
3 - Nguyễn Bá Noãn
68-69_dethat-11-p1
Hàng 8  
Lê Đình Huấn, Bùi Quang Phúc, Nguyễn Quang Trung.
Hàng 7  
message Ngô Minh Hiền, Trần Chí Quang, Huỳnh Đức Trung.
Hàng 6  
Nguyễn Minh Đức, Bùi Xuân Trí, message Phạm Công Định.
Hàng 5  
Trần Như Thuấn, Nguyễn Ngọc Chánh, Nguyễn Tiến Dũng.
Hàng 4  
Huỳnh Đức Long, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Danh.
Hàng 3  
message Huỳnh Anh Dũng, Trần Văn Lợi, Trần Văn Sang.
Hàng 2  
message Vũ Hùng Cường, message Phạm Mạnh Tuấn, Lê Khắc Đính.
Hàng 1  
Trần Như Thuần, message Quách Ngụy Vũ.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-11-p2
Hàng 9  
Lê Hữu Hạnh, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Hữu Bằng.
Hàng 8  
Vũ Quốc Lộc, Trần Đình Hòa, message Bùi Thế Hùng.
Hàng 7  
message Hoàng Sơn, message Lâm Thanh Hòa, Trần Cao Sơn.
Hàng 6  
Đào Văn Thảo, Thái Hy Điển, message Hoàng Văn Trung.
Hàng 5  
Nguyễn Thành Ngôn, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Chí Hùng.
Hàng 4  
message Nguyễn Bá Noãn, Trần Tử Kình, message Nguyễn Ngọc Ẩn.
Hàng 3  
message Trần Thiên Thành, Nguyễn Quang Thăng, Đào Xuân Cường.
Hàng 2  
message Hồ Phước Thành, message Trần Văn Thanh Sơn, message Phạm Kim Tước.
Hàng 1  
message Lư Ứng Giai, Thái Nha Ban, message Đỗ Kỹ Phúc.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 10Lớp Đệ Thất 12 next