Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Terminale D
previous Lớp Terminale C
Ban khen danh dự
Nguyễn Bá Lâm
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Bá Lâm
2 - La Thành Thông
3 - Bùi Văn Thoại
1 - Nguyễn Hồng Hà
2 - Vũ Đình Hòe
3 - Nguyễn Duy Thuận
1 - La Thành Thông
     Trần Ngọc Thu
3 - Vũ Đình Hòe
TRIẾT HỌCSỬ ĐỊATHƯỜNG-THỨC
1 - Trần Ngọc Thu
2 - Bùi Thanh Liêm
3 - Nguyễn Bá Lâm
1 - La Thành Thông
2 - Vũ Đình Hòe
     Mạc Văn Vĩnh
1 - Hồ Văn Báu
2 - Nguyễn Bá Lâm
3 - Nguyễn Duy Thuận
68-term-d-ed
Hàng 4  
Hoàng Minh Tiến, message Nguyễn Hồng Hà, Vĩnh Thạnh, Trần Văn Bạch, Viên Tấn Đức, Phùng Tĩnh Ngươn, Nguyễn Công Minh, Joseph Lý.
Hàng 3  
Nguyễn Duy Thuận, Bùi Văn Thoại, Mạc Văn Vĩnh, message Nguyễn Tấn Phước, Vũ Đình Hòe, message Bùi Thanh Liêm, Huỳnh Tấn Hiền, Trương Quí Trụ.
Hàng 2  
Nguyễn Hạnh Nhơn, message Đặng Kim Bình, Văn Thanh Giản, Trần Ngọc Diệp, Ngô Đức Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Bá Lâm.
Hàng 1  
Ngô Xuân Cảnh, Lê Quang Chiếu, Tạ Trung Thảo, Hồ Văn Báu, Trần Ngọc Thu, La Thành Thông, Trương Văn Hảo, Nguyễn Thông Thái.

message Có tin nhắn

previous Lớp Terminale C