Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Terminale C
Lớp Terminale D next
Ban khen danh dự
Huỳnh Mẫn Hồng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Huỳnh Mẫn Hồng
2 - Nguyễn Thiên Công
3 - Văn Thế Nhựt
1 - Võ Qui Hoành
2 - Lê Quan Sang
3 - Thái Vĩnh Tường
1 - Phạm Cao Tùng
2 - Nguyễn Thiện Công
3 - Võ Quí Hoành
SỬ ĐỊATOÁNTRIẾT HỌC
1 - Lê Quan Sang
2 - Văn Thế Nhựt
3 - Nguyễn Thiện Công
1 - Huỳnh Mẫn Hồng
2 - Võ Văn Trung
3 - Huỳnh Công Chánh
     Văn Thế Nhựt
1 - Phan Huy Bách
2 - Văn Thế Nhựt
3 - Lê Quan Sang
THƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Thiện Công
2 - Thái Vĩnh Tường
3 - Huỳnh Công Chánh
68-term-c-ed
Hàng 4  
Huỳnh Mẫn Hồng, Nguyễn Đình Cương, Mai Công Minh, Văn Thế Nhựt, Nguyễn Đình Trọng, message Phan Huy Bách, Huỳnh Công Chánh, Thái Vĩnh Tường.
Hàng 3  
Nguyễn Đăng Thịnh, Bạch Trường Xuân, Nguyễn Thiện Công, Phạm Cao Tùng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Minh Hải, Hà Minh Lành, message Võ Kim Hải.
Hàng 2  
Võ Quý Hoành, Lương Ngọc Báu, Đặng Vũ Hưng, Võ Văn Trung, Nguyễn Đình Hỷ, Huỳnh Văn Hoành, Võ Văn Phát, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Hữu Phú.
Hàng 1  
Nguyễn Duy Phước, Lâm Chấn Thọ, Lê Quang Sang, message Tống Tấn Quyền, Patrick Trương Văn Quýnh, Nguyễn Quốc Tuấn, Cao Hoài Nguyên, Nguyễn Văn Phương.

message Có tin nhắn

Lớp Terminale D next