Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Première D
previous Lớp Première C
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Tôn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN
1 - Nguyễn Hữu Tôn
2 - Nghiêm Xuân Chang
3 - Nguyễn Thái Bình
1 - Lê Thanh Hùng
2 - Nguyễn Thái Bình
3 - Nguyễn Hoàng Ánh
1 - Nguyễn Hữu Tôn
2 - Hoàng Mạnh Dũng
3 - Nghiêm Xuân Chang
PHÁP-VĂNVẠN VẬTSỬ ĐỊA
1 - Lucien Buffler
2 - Nguyễn Tùng Thanh
3 - Nguyễn Châu Toàn
1 - Hoàng Mạnh Dũng
2 - Phạm Trọng Sơn
3 - Đồng Phú Thịnh
1 - Phạm Trọng Sơn
2 - Nguyễn Văn Đa
3 - Nguyễn Xuân Chang
ANH VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Trần Hoàng Long
2 - Hoàng Mạnh Dũng
3 - Nguyễn Văn Phương
1 - Nguyễn Hữu Tôn
2 - Bùi Quốc Việt
3 - Nghiêm Xuân Chang
68-prem-d-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Hùng Đốn, Trầm Quế Sơn, Nguyễn Hữu Tôn, Vũ Sơn Hùng, message Trần Hoàng Long, message Đồng Phú Thịnh, Bùi Quốc Việt, Ngô Đức Dzương.
Hàng 4  
Viên Tấn Lễ, Phan Thanh Tường, Nghiêm Xuân Chang, Trần Hữu Thọ, Huỳnh Kim Cương, Phạm Tuấn Hải, Lucien Bufler, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thái Bình.
Hàng 3  
Lý Phước Lập, Lai Anh Việt, Lâm Quan Trọng, Nguyễn Châu Toàn, Trịnh Minh Thắng, message Nguyễn Văn Nhờ, message Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh Hải, Diệp Đào Nguyên, Nguyễn Xuân Linh.
Hàng 2  
Đỗ Đức Nhân, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Gia Thưởng, message Hoàng Mạnh Dũng, Phạm Trọng Sơn, Phạm Minh Gioan, message Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Văn Đa, Lương Lê Chuẩn.
Hàng 1  
Nguyễn Hoàng Ánh, Lê Thanh Hùng, Nguyễn Đức Tâm, message Phạm Văn Hoàng, message Trần Hữu Dũng, Lương Văn Thụy, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Đình Cách.

message Có tin nhắn

previous Lớp Première C