Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Première C
Lớp Première D next
Ban khen danh dự
Trịnh Bá Lân
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Trịnh Bá Lân
2 - Trần Côn
3 - Lê Danh Trọng
1 - Nguyễn Hoàng Lương
2 - Trịnh Bá Lân
3 - Nguyễn Quang Linh
1 - Trịnh Bá Lân
2 - Trần Côn
3 - Nguyễn Đình Việt
TOÁNTHƯỜNG-THỨCSỬ ĐỊA
1 - Lê Danh Trọng
2 - Trần Côn
3 - Trịnh Bá Lân
1 - Trịnh Bá Lân
2 - Nguyễn Khắc Tuấn
3 - Trần Trí Dũng
1 - Trịnh Bá Lân
2 - Nguyễn Đình Việt
3 - Nguyễn Khắc Tuấn
ANH VĂN
1 - Trịnh Bá Lân
2 - Trần Côn
3 - Hoàng Dũng
     Trần Trí Dũng
68-prem-c-ed
Hàng 5  
Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Hoàng Lương, Nguyễn Đình Việt, message Trần Trí Dũng.
Hàng 4  
Trần Quang Đức, Trầm Mậu Huân, Lê Qui Đạt, Dương Hồng Hy, Liêu Hùng Phong, Lương Mạnh Dũng.
Hàng 3  
Nguyễn Phước Đáng, Phạm Đăng Toàn, Hồng Thái Bình, Chế Công Tuấn, message Nguyễn Văn Quản, Lê Danh Trọng, Vũ Hùng Mẫn.
Hàng 2  
Lâm Thanh Tòng, Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Dũng, Nguyễn Khắc Danh, Vĩnh Lan, Lê Quang Đạt Trần Văn Minh, Ngô Trọng Tuấn.
Hàng 1  
G. David Văn, Nguyễn Quí Thượng, Trần Ngọc Xuyên, Trịnh Bá Lân, Vương Đình Hùng, Trương Phục Quốc, Nguyễn Khắc Tuấn, Ngô Bá Thạch, Trần Côn.

message Có tin nhắn

Lớp Première D next