Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tam B1
Lớp Đệ Tam B2 next
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Trần Văn Nhơn
2 - Nguyễn Minh Khánh
3 - Nguyễn Hải Sơn
1 - Nguyễn Hữu Liên
2 - Nguyễn Minh
3 - Trần Văn Nhơn
1 - Đặng Hiều Để
2 - Nguyễn Hữu Liên
3 - Dương Văn Long
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Đâng Hiều Để
2 - Dương Ngọc Điệp
3 - Nguyễn Duy Trực
1 - Dương Phước Khánh
2 - Huỳnh Công Long
3 - Đàm Minh Trí
1 - Đặng Hiếu Để
2 - Phạm Minh San
3 - Nhan Hồng Gia
THƯỜNG-THỨC
1 - Trần Văn Tuấn
2 - Nguyễn Duy Trực
3 - Đặng Hiếu Để
68-detam-b1-ed
Hàng 5  
Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Thìn, message Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Minh Khánh, Phạm Văn Báu, Phạm Đình Hiếu, message Trần Bình Thuận, Đỗ Cao Tuấn, Huỳnh Thu Quí, Phan Huỳnh Long.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Triệu, Văn Kỳ Hạ, Dương Văn Long, Trần Văn Nhơn, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Văn Liêm, Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Khắc Thành, Nguyễn Hào Hùng, Đàm Phúc Hải, Dương Phước Khánh.
Hàng 3  
message Nguyễn Công Hảo, Lê Văn Kim, message Lê Khắc Du, Phạm Minh San, Trần Bá Xuân, Vũ Xuân Trường, Hứa Huy Hùng, Lâm Thành Tâm, Trần Ngọc Tùng.
Hàng 2  
Nguyễn Minh, message Đỗ Thành Trung, Đàm Minh Trí, Trần Đình Chương, Bùi Ngọc Minh, Bùi Như Khoa, Huỳnh Công Long, Phan Việt Huy, Đặng Hiếu Để, Nguyễn Cao Trí.
Hàng 1  
Dương Ngọc Điệp, Đào Mạnh Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, Đổng Quốc Cường, Nguyễn Hữu Liêu, Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Mạnh Hùng, Nhan Hồng Gia, Trần Mạnh Hùng, Cao Quang Vinh, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Duy Trực.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Tam B2 next