Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhị B2
previous Lớp Đệ Nhị B1
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Đức
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Hồ Bình Thạnh
3 - Lâm Phi Hào
1 - Trương Ngọc Hà
2 - Đoàn Bảo Quốc
3 - Hồ Bình Thạnh
1 - Nguyễn Kinh Quốc
2 - Hoàng Đình Lương
3 - Huỳnh Trung Trực
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Hồ Bình Thạnh
3 - Trang Đắc Hiếu
1 - Võ Hữu Lễ
2 - Nguyễn Văn Nhiêm
3 - Hồ Bình Thạnh
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Trần Thanh Sơn
3 - Nguyễn Trí Huệ
ANH VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Võ Hữu Lễ
3 - Hồ Bình Thạnh
1 - Nguyễn Minh Thông
2 - Huỳnh Trung Trực
3 - Nguyễn Văn Nhiêm
68-denhi-b2-ed
Hàng 6  
Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Kinh Quốc, Lương Văn Tâm, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Trí Huệ, message Mai Lâm Hoài Việt, message Lê Thành Công, Bùi Đức Thi.
Hàng 5  
Ngô Vĩnh Lộc, Đào Minh Tuấn, Lê Quang Cảnh, Trịnh Trí Nguyên, Lê Minh Cảnh, Tạ Triệu, message Phạm Thành Linh, Hồng Khắc Lợi, Phùng Văn Tráng.
Hàng 4  
Nguyễn Đa Tuấn, A. Adamsah, Huỳnh Trung Trực, Võ Hữu Lễ, Trang Đắc Hiếu, Nguyễn Văn Nhiệm, Phùng Duy Định, Đoàn Bảo Quấc.
Hàng 3  
Nguyễn Hồng Châu, Đặng Trọng Huệ, message Trần Thanh Sơn, Nguyễn Văn Trường, Tôn Thất Thảo, message Hồ Bình Thạnh, Nguyễn Hồng Sơn, message Nguyễn Văn Hùng.
Hàng 2  
Nguyễn Thanh Sơn, Tôn Thất Hiệp, Trần Công Thưởng, Hoàng Đình Lương, message Trương Ngọc Hà, message Lý Ngọc Châu, Ngô Tấn Sơn, Nguyễn Khắc Minh.
Hàng 1  
Trần Minh Việt, Lê Thanh Tùng, Trần Bút Nhẫn, Nguyễn Vĩnh Duy, Lâm Phi Hào, Phan Hoàng Anh, message Hứa Uy Liệt, Lệ Quang.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Nhị B1