Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhị B1
Lớp Đệ Nhị B2 next
Ban khen danh dự
Trần Đức Hòa
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Trần Đức Hòa
2 - Nguyễn Mạnh Hùng
3 - Phạm An Trung
1 - Phạm Ngọc Bích
2 - Nguyễn Trọng Đức
3 - Trần Đức Hòa
1 - Trần Đức Hòa
2 - Phạm Ngọc Bích
3 - Nguyễn Văn Thiện
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Mạnh Hùng
2 - Trần Đức Hòa
3 - Lê Văn Truyền
1 - Phạm Ngọc Cẩn
2 - Phạm Minh Đức
3 - Nguyễn Quang Hưng
1 - Nguyễn Thanh Toàn
2 - Hồ Trung Thành
3 - Trần Đức Hòa
ANH VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Hùng Sơn
2 - Nguyễn Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Quang Hưng
1 - Phạm An Trung
2 - Trần Đức Hòa
3 - Nguyễn Mạnh Hùng
68-denhi-b1-ed
Hàng 6  
message Nguyễn Văn Thiện, message Phạm An Trung, Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Thế Sơn, Phạm Ngọc Cẩn, message La Văn Trí, message Trần Tấn Thành, message Lê Công Hiền.
Hàng 5  
message Trần Đức Hòa, Tôn Thất Dũng, Nguyễn Quang Hưng, message Huỳnh Tấn Lộc, Hoàng Hưng Học, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Tấn Thành, message Nguyễn Đức Trung, message Phan Thành Long.
Hàng 4  
message Đỗ Khắc Tùng, message Nguyễn Văn Cao, Võ Anh Dũng, Nguyễn Hùng Sơn, message Nguyễn Kim Sang, message Hồ Trung Thành, message Đào Hữu Nghĩa, Chung Khắc Hạnh.
Hàng 3  
message Ngô Vĩnh Trị, message Nguyễn Thanh Toàn, Tôn Thất Quốc Dũng, message Đặng Công Quan, Ngô Dũng, Nguyễn Châu Thiện, Nguyễn Hữu Báu, Trần Minh Đoán, message Lưu Cẩm Tài.
Hàng 2  
Nguyễn Ngọc Tân, message Lưu Cẩm Đường, message Ngô Thanh Liêm, message Hầu Thái Yên, Phạm Minh Đức, message Nguyễn Công Triệu, Ngô Tiến Triển, message Đỗ Minh Trí.
Hàng 1  
message Phạm Anh Dũng, message Nguyễn Trọng Đức, message Lê Văn Truyền, message Phạm Ngọc Bích, message Nguyễn Văn Lai, message Đỗ Khắc Thành, message Tô Vĩnh Khương, Nguyễn Xuân Thành, Vương Hiệp Nghĩa.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Nhị B2 next