Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhất B2
previous Lớp Đệ Nhất B1
Ban khen danh dự
Phan Thượng Hải
KHẢO-HẠCHTOÁN-HỌCPHÁP-VĂN
1 - Phan Thượng Hải
2 - Trần Thanh Tùng
3 - Đỗ Xuân Hùng
1 - Phan Thượng Hải
2 - Đỗ Xuân Hùng
3 - Ngô Văn Thành
1 - Trần Thanh Tùng
2 - Phan Thượng Hải
3 - Nguyễn Xuân Định
TRIẾT HỌCSỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Phan Thượng Hải
2 - Nguyễn Hồng Cương
3 - Ngô Văn Thành
1 - Thái Văn Danh
2 - Nguyễn Gia Dần
3 - Nguyễn Văn Đoan
     Nguyễn Hùng Phong
1 - Phan Thượng Hải
2 - Đào Linh Sơn
3 - Trần Bá Nghiêm
THƯỜNG-THỨC
1 - Phan Thượng Hải
2 - Hoàng Minh Trí
3 - Tạ Đăng Việt
68-denhat-b2-ed
Hàng 6  
message Bế Anh, message Đỗ Xuân Hùng, message Phan Thượng Hải, message Trần Tấn Hoàn, message Đỗ Ký Hổ, message Nguyễn Chí Hiếu, message Nguyễn Hồng Tước.
Hàng 5  
message Trần Bá Nghiêm, message Nguyễn Gia Dần, message Nguyễn Văn Đoan, message Tạ Đăng Việt, message Nguyễn Hồng Cương, message Lưu Vĩnh Trí, message Phan Quốc Huấn, message Trần Thanh Nam Tự Dũng.
Hàng 4  
message Nguyễn Hùng Phong, message Tạ Vạng, message Ngô Văn Thành, message Thái Văn Danh, message Nguyễn Văn Sơn, message Trần Vinh, message Trần Tuấn Anh.
Hàng 3  
message Nguyễn Đình Bản, message Nguyễn Xuân Định, message Nguyễn Bùi Thanh Long, message Nguyễn Thái Bình, message Nguyễn Phước Lộc, message Hoàng Minh Trí.
Hàng 2  
message Nguyễn Đức Bạch, message Nguyễn Công Tiến, message Trần Thanh Tùng, message Phùng Huy Hiền, message Nguyễn Hữu Việt Tuấn, message Nguyễn Đăng Trang, message Huỳnh Đại Phước.
Hàng 1  
message Tạ Trần Vũ, message Phạm Văn Khai, message Đào Linh Sơn, message Phan Công Đức, message Nguyễn Kim Huê, message Hoàng Cung Fa.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Nhất B1