Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhất B1
Lớp Đệ Nhất B2 next
Ban khen danh dự
Bùi Minh Đệ
KHẢO-HẠCHTOÁN-HỌCPHÁP-VĂN
1 - Bùi Minh Đệ
2 - Đặng Văn Hiếu
3 - Nguyễn Hữu Nghiệp
1 - Bùi Minh Đệ
2 - Nguyễn Hữu Nghiệp
3 - Phó Hoàng Nghĩa
1 - Bạch Thế Lê
2 - Đặng Văn Hiếu
3 - Lương Huỳnh Long
TRIẾT HỌCSỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Nguyễn Chi Mai
2 - Trần Đỗ Tùng
3 - Dương Phùng Thiện
1 - Nguyễn Văn Anh
2 - Bạch Thế Lê
3 - Nguyễn Đức Long
     Nguyễn Văn Sang
1 - Hứa Tông Đức
2 - Bùi Minh Đệ
3 - Nguyễn Hữu Nghiệp
THƯỜNG-THỨC
1 - Bùi Minh Đệ
2 - Trần Đỗ Tùng
3 - Phạm Minh Cảnh
68-denhat-b1-ed
Hàng 6  
Dương Phùng Thiện, Phạm Xuân Giang, Phó Hoàng Nghĩa, message Lương Huỳnh Long, Nguyễn Ngọc Lý, Lê Chí Thân, Trần Quốc Hùng.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Anh, message Đặng Văn Hiếu, Trần Văn Tùng, Nghiêm Xuân Tuân, Phan Huy Anh, Nguyễn Hựu Nghiệp, Vũ Quốc Hưng.
Hàng 4  
message Đàm Khánh Thụy, message Nguyễn Văn Sang, Bạch Thế Lê, Trần Đô Tùng, Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Tấn Khoa.
Hàng 3  
Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Quang Hoàn, Phùng Văn Phát, Lê Hữu Chiêu, Nguyễn Anh Tuấn, message Trần Chí Hùng, Trần Bá Long.
Hàng 2  
Lê Can, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Chi Mai, message Bùi Minh Đệ, Lê Thượng Vị, message Lê Phú Lộc, message Tô Tuấn Lưu, Sh. Marcien.
Hàng 1  
Hứa Tông Đức, Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Đức Long, Tống Văn Minh, Trần Kim Long, Phạm Minh Cảnh, Nguyễn Thuận Tuấn.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Nhất B2 next