Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 1
Lớp 9ème 2 next
Ban khen danh dự
Lê Gia Điền
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Lê Gia Điền
2 - Huỳnh Minh Chánh
3 - Quách Thanh Đạm
1 - Trần Bá Phước
2 - Phan Đình Anh Kim
3 - Lê Toàn Thắng
1 - Quách Thanh Đạm
2 - Huỳnh Minh Chánh
3 - Phan Đức Trí
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Huỳnh Minh Chánh
2 - Lê Gia Điền
3 - Nguyễn Tiến Dũng
1 - Nguyễn Tiến Dũng
2 - Nguyễn Đức Hải
3 - Lê Gia Điền
68-9e-1-ed
Hàng 5  
Nguyễn Tấn Hiệu, Lâm Ngọc Quang, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Khánh Linh, message Nguyễn Xuân Sơn, Lê Gia Điền, message Hồ Minh Quan, Tăng Đức Tuấn.
Hàng 4  
Lương Bắc Việt, Hứa Thông Trung, Nguyễn Minh Phát, Nguyễn Đức Tấn, Huỳnh Minh Chánh, Lê Toàn Thắng, message Dương Tuấn Kiệt, Trần Thanh Toàn, Lê Văn Mảnh.
Hàng 3  
Trần Gia Hưng, Huỳnh Phú Hưng, Đoàn Thông Minh, Trần Lộc, Lưu Đình Khôi, Dương Thanh Tùng, Trần Minh Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Vương Thế Hùng, Lâm Xuân Thư.
Hàng 2  
Trần Minh Tuấn, Lê Xuân Trường, Dương Quốc Vũ, Phan Thề Dũng, Nguyễn Đức Hải, message Thái Phi Giao, Bùi Xuân Tiến, Ngô Viết Nam, Lê Gia Chiếu, message Lương Thống Nhứt, message Hà Tuấn Minh.
Hàng 1  
Dương An Liệt, Lê Hữu Tài, Hầu Mạc Phú, message Trần Bá Phước, message Phan Đức Trí, message Trần Hải Thành, message Nguyễn Ngọc Cảnh, message Trần Hữu Quí, Nguyễn Minh Hùng, Quách Thanh Đạm, Trần Quốc Khánh, Lâm Thế Quang.

message Có tin nhắn

Lớp 9ème 2 next