Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 6
previous Lớp 8ème 5Lớp 8ème 7 next
Ban khen danh dự
Lê Đoan Hùng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Lê Đoan Hùng
2 - Nguyễn Đắc Thọ
3 - Cao Hiếu Nghĩa
1 - Lê Đoan Hùng
2 - Nguyễn Đắc Thọ
3 - Phạm Thành Út
1 - Huỳnh Thiện Thông
2 - Lê Đoan Hùng
3 - Hoàng Quốc Hưng
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Đắc Thọ
2 - Phạm Thành Út
3 - Võ Hữu Bàng Trung
1 - Lương Trọng Cường
2 - Lê Đoan Hùng
3 - Ưng Kim Long
1 - Nguyễn Đắc Thọ
2 - Lương Trọng Cường
3 - Lê Đoan Hùng
68-8e-6-ed
Hàng 6  
Trần Văn Trạch, Trần Bình Hải, message Ngô Tấn Quang, Võ Văn Việt.
Hàng 5  
message Huỳnh Thiện Thông, Phạm Hoàng Thạch, Trương Gia Nhơn, Nguyễn Chí Hậu, Nguyễn Đắc Thọ, An Quốc Thanh, message Lê Hữu Mạnh, Nguyễn Minh Hồng.
Hàng 4  
message Lý Thanh Tân, message Vô Hữu Bàng Trung, message Nguyễn Công Trứ, message Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, message Ung Kim Long, Hoàng Ngọc Lâm, Đồng Đức Thắng.
Hàng 3  
message Lê Đoan Hùng, message Trần Quốc Bảo, message Vũ Quốc Bảo, Lê Hoàng Việt, Lê Quang Sơn, Lâm Bá Tước, message Tăng Bá Tòng, message Lương Trọng Cường, Trần Minh Tuấn.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Phúc, message Phạm Hoàng Phát, message Cao Hiếu Nghĩa, Võ Văn Thái, Trần Phước Hùng, message Ngô Xuân Thiện, message Hồ Đình Phương, message Liêu Quang Chiêu, message Trần Văn Ngọc Côn, Nguyễn Huỳnh Long.
Hàng 1  
Nicolas Phạm Dũng, message Trần Trung Tín, 1Passed away Phạm Thành Út, Lê Thanh Nguyên, Phạm Công Quang, Vương Thanh Ngọc, Nguyễn Anh Tùng, Đặng Quốc Thông, message Chu Mạnh Tiến, Joseph Nguyễn Văn Phúc, message Vũ Văn Yên.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8ème 5Lớp 8ème 7 next