Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 7
previous Lớp 7ème 6Lớp 7ème 8 next
Ban khen danh dự
Trương Sĩ Đại
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Ngô Gia Phuốc
2 - Vương Tử Minh
3 - Trầm Mậu Công
1 - Trương Minh Chánh
2 - Phạm Hoàng Bắc
3 - Đoàn Trọng Nhân
1 - Trần Thiện Thành
2 - Phạm Mạnh Tuấn
3 - Ngô Gia Phước
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Phạm Nguyễn Nghiêm
2 - Hồ Bảo
3 - Nguyễn Sĩ Hải
1 - Quách Ngụy Vũ
2 - Phạm Nguyễn Nghiêm
3 - Đoàn Trọng Nhân
1 - Đặng Văn Thành
2 - Lê Quang Trung
3 - Trương Sĩ Đại
68-7e-7-ed
Hàng 5  
Huỳnh Đức Lưu, Trầm Mậu Công, Jean Lê Quang Trung, Nguyễn Anh Minh, Đặng Văn Thành, message Kiều Công Phụng, Nguyễn Anh Kiệt, Phạm Ngọc Tuấn, Jos. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tất Phương.
Hàng 4  
message Trương Sĩ Đại, Trương Trọng Bửu, message Trần Đình Huy, message Tạ Bửu Sơn, Hồng Văn Minh, Nguyễn Thanh Xuân, Bùi Đinh Hoàng, Hồ Bảo, Đoàn Trọng Nhân, Nguyễn Thành Lân, message Nguyễn Sĩ Hải.
Hàng 3  
Lê Quốc Hùng, Chương Khoan, message Tạ Quốc Huân, Võ Ngọc Lễ, Lê Quang Trung, message Nguyễn Kim Dũng, Đinh Sĩ Hùng, Ngô Gia Phước, message Trần Thiện Thành, Phạm Nguyễn Nghiêm.
Hàng 2  
Nguyễn Công Phúc, Huỳnh Văn Hoa, message Phạm Mạnh Tuấn, Hoàng Minh Tánh, Chung Quốc Thái, Nguyễn Anh Tuấn, Vương Tử Minh, message Lư Ứng Giai, Trương Minh Chánh, Trần Ngọc Tuấn.
Hàng 1  
Nguyễn Đăng Quang, Jos. Nguyễn Mạnh Hùng, message Nguyễn Trọng Dân, Hồ Quang Tiết, Phạm Hoàng Bắc, message Quách Ngụy Vũ, Hồ Thanh Liêm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 6Lớp 7ème 8 next