Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 8
previous Lớp 10ème 7Lớp 10ème 9 next
Ban khen danh dự
Vũ Xuân Đạt
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Vũ Xuân Đạt
2 - Lê Đức Hiền
3 - Nguyễn Tiến Minh
1 - Nguyễn Phước Hải
2 - Vũ Xuân Đạt
3 - Ngụy Ngọc Nhơn
1 - Lê Đức Hiền
2 - Vũ Xuân Đạt
3 - Nguyễn Trí Tính
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Vũ Xuân Đạt
2 - Lê Đức Hiền
3 - Nguyễn Tiến Minh
1 - Trương Chức Kiệt
2 - Nguyễn Tiến Minh
3 - Nguyễn Trí Tính
68-10e-8-ed
Hàng 5  
Đỗ Anh Vũ, message Hà Đình Trọng, Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Công Hồng Phúc, Lê Đức Hiền, message Vũ Xuân Đạt, Trần Việt Long, message Huỳnh Quang Khôi, message Cao Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Minh, message Trương Chức Kiệt, Lê Thanh Danh.
Hàng 4  
Phan Nhất Phàm, Phạm Đức Dũng, Huỳnh Văn Luận, Trần Đức Khải, Thái Sơn Tiên, message Lê Duy, message Trần Vạng Trực, Dương Tầm Dũng, Trần Phát Đạt, Cao Gia Huân.
Hàng 3  
Đỗ Quốc Khải, Đoàn Đình Hải, message Trần Quốc Công Khanh, Trương Minh Hùng, Chung Quốc Tĩnh, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Lê Pha, message Nguyễn Thành Vít, Đoàn Hữu Tâm, message Lê Nguyên Lộc.
Hàng 2  
message Hồ Quang Đạt, Nguyễn Trần Thanh Phơn, Dương Thiện Hùng, Nguyễn Hữu Chí, message Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Tâm Hậu, Trịnh Long Sơn, Nguyễn Trí Tính, Huỳnh Phi Hùng, Phạm Nguyên Khiêm.
Hàng 1  
message Lê Anh Dũng, Vương Hoàn Sỹ, Jean Luc André, message Nguyễn Phuốc Vinh, message Ngụy Ngọc Nhơn, message Nguyễn Duy Danh, Nguyễn Phước Hải, message Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Quang Minh, message Mai Tiến Dũng, message Trần Ngọc Hoàn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 7Lớp 10ème 9 next