Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhất B
previous Lớp Đệ Nhất A
Ban khen danh dự
Tôn Thất Phương
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHTRIẾT HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Tôn Thất Phương
2 - Châu Hậu Đức
3 - Lê Kỳ Đồng
1 - Nguyễn Hiếu Nghĩa
2 - Nguyễn Toàn Công
3 - Lê Đình Tín
1 - Tôn Thất Phương
2 - Lê Hồng Hải
3 - Nguyễn Toàn Công
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Châu Hậu Đức
2 - Nguyễn Toàn Công
3 - Đỗ Kỳ Lân
1 - Tôn Thất Phương
2 - Huỳnh Diên Sanh
3 - Phạm Hữu Hiền
1 - Lê Kỳ Đồng
2 - Châu Hậu Đức
3 - Huỳnh Diên Sanh
ANH VĂNPHÁP-VĂN
1 - Lê Kỳ Đồng
2 - Tôn Thất Phương
3 - Lâm Chí Vân
1 - Phạm Hữu Hiền
2 - Lê Kỳ Đồng
3 - Lê Hồng Hải
65-denhat-b-ed
Hàng 4  
Nghê Hữu Thời, Phạm Ngọc Hà, Lê H. Hải, Đặng T. Dân, Nguyễn Văn Châu, H. Diên Sanh, Lý Văn Quang, Trương Đức.
Hàng 3  
Đan Đ. Thành, Nguyễn Hữu Phương, Lê Kỳ Đồng, Ngô Văn Bé, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Hồng Tân, Lâm Chí Vân.
Hàng 2  
Bùi Quang Trung, Ngô M. Thọ, Đỗ Kỳ Lân, Nguyễn S. Tiệp, Châu Hậu Đức, Phạm Hữu Hiền, Nguyễn Toàn Công.
Hàng 1  
Nguyễn Hiếu Nghĩa, Đoàn Công Cẩn, Lê Đình Tín, Tôn Thất Phương, Nguyễn T. Ngọc, Cao Lương.
previous Lớp Đệ Nhất A