Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhất A
Lớp Đệ Nhất B next
Ban khen danh dự
Trần Tấn Khải
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Trần Tấn Khải
2 - Nguyễn Hữu Vang
3 - Nguyễn Hồng Tâm
1 - Trần Tấn Khải
2 - Trần Nam Hưng
3 - Trần Bình Lâm
1 - Đinh Xuân Bính
2 - Trần Nam Hưng
3 - Trần Tấn Khải
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂNANH VĂN
1 - Nguyễn Hữu Vạng
2 - Trần Nam Hưng
3 - Vũ Văn Kim
1 - Hà Minh Thảo
2 - Trần Bình Lâm
3 - Nguyễn Phước Đức
1 - Albert Pinal
2 - Trần Tấn Khải
3 - Hà Minh Thảo
TRIẾT HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Trần Tấn Khải
2 - Nguyễn Phước Đức
3 - Đinh Xuân Bình
1 - Trần Tấn Khải
2 - Nguyễn Hữu Vạng
3 - Trần Văn Khoái
65-denhat-a-ed
Hàng 4  
Trần Hữu Lộc, Hà Minh Thảo, Nguyễn Văn Truyền, message Vũ Văn Kim, Trần B. Lâm, Nguyễn Tịch, N. Văn Tần, Trần Nam Hưng.
Hàng 3  
Từ Trung Chánh, Nguyễn Hữu Vang, Nguyễn Đ. Nhuận, Nguyễn Đăng Pháp, Trương Văn Thuận, Trần Tấn Khải, Albert Pinal.
Hàng 2  
Nguyễn Đình Anh, Nguyễn Phước Đức, T. M. Phượng, Nguyễn Huy Nghĩa, Nguyễn Văn Phan, Đinh Xuân Bính, Nguyễn Huệ Trạch.
Hàng 1  
Trần Văn Khoái, Nguyễn Nguyên, Nguyễn Đăng Dương, Phan Văn Bình, Nguyễn Anh Oanh, Nguyễn Hồng Tâm, Trịnh Văn Có.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Nhất B next