Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tam B2
previous Lớp Đệ Tam B1
Ban khen danh dự
Nguyễn Văn Trọng
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Văn Trọng
2 - Nghiêm Quang Toàn
3 - Nguyễn Văn Cung
1 - Nguyễn Văn Trọng
2 - Tô Vĩnh Trí
3 - Quách Thành Hải
1 - Nguyễn Văn Cung
2 - Nguyễn Văn Công
3 - Nguyễn Văn Trọng
THƯỜNG-THỨCPHÁP-VĂNANH VĂN
1 - Nguyễn Văn Trọng
2 - Nghiêm Văn Cung
3 - Nghiêm Quang Toàn
1 - Đinh Văn Liêm
2 - Nguyễn Văn Cung
3 - Nguyễn Văn Trọng
1 - Trần Văn Bính
2 - Trần Công Thắng
3 - Nguyễn Văn Trọng
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Nghiêm Quang Toàn
2 - Bùi Đạt Trung
3 - Nguyễn Văn Trọng
1 - Nguyễn Văn Cung
2 - Nguyễn Văn Trọng
3 - Tô Vĩnh Trị
65-detam-b2-ed
Hàng 6  
H. Văn Thuận, H. Đ. Trung, message H. C. Phát, M. X. Fong, Trần T. Hoàn, Hà T. Thạch, Võ Q. Hân, L. H. Hào, Võ H. Việt, Ngh. Q. Toàn.
Hàng 5  
Lý H. Diệp, Trần C. Thắng, D. P. T. Hiền, H. Kh. An, Lâm Th. Khánh, Q. Th. Hải, Trần Th. Châu, Nguyễn Văn Cung, Lê Văn Tỷ.
Hàng 4  
Đỗ Th. Hùng, Âu Đ. Tâm, Nguyễn Đ. Hà, Nguyễn Ng. Quang, Lưu L. Trung, Nguyễn Văn Bình, Đ. Văn Liêm, Đ. K. Sơn, Tạ Văn Chung, Nguyễn Mạnh Tuấn.
Hàng 3  
Nguyễn Tr. Đức, Ph. Văn Nở, Võ Q. Tuyền, Trần Th. Kha, message Trần Văn Bính, Trần Anh Thiệu, Nguyễn Văn Trọng, Ph. Văn Bông, Nguyễn H. Sâm.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Công, Trần Văn Chương, Ph. Văn Thành, D. B. Hà, Hồ Th. Hải, Ph. B. Ngọc, Hoa H. Yên, Lê Văn Đốc.
Hàng 1  
Tạ Sĩ Nguyên, Nguyễn M. Hải, Nguyễn Văn Hiển, Ph. H. Hồ, Tô Vĩnh Trị, Trần Ch. Nam, Ph. Q. Ng. Chức, Nguyễn Th. Cần, Sa X. Vũ.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Tam B1