Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhị B2
previous Lớp Đệ Nhị B1
Ban khen danh dự
Nguyễn Đình Phùng
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Ngọc Khai
2 - Nguyễn Huy Thảo
3 - Nguyễn Minh Dũng
1 - Nguyễn Ngọc Khai
2 - Trần Tia
3 - Đinh Hồng Lân
1 - Nguyễn Tấn Nghĩa
2 - Nguyễn Ngọc Khai
3 - Nguyễn Ngọc Tuấn
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂNANH VĂN
1 - Trần Bạch Điệp
2 - Đặng Tiết Trung
3 - Nguyễn Huy Thảo
1 - Nguyễn Minh Dũng
2 - Nguyễn Ngọc Khai
3 - Nguyễn Tấn Nghĩa
1 - Nguyễn Ngọc Khai
2 - Nguyễn Ngọc Tuấn
3 - Nguyễn Đình Phùng
QUỐC-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Đình Phùng
2 - Huỳnh Hớn Kiệt
3 - Lê Văn Nhân
1 - Nguyễn Ngọc Tuấn
2 - Nguyễn Minh Dũng
3 - Lý Thành Nguyên
65-denhi-b2-ed
Hàng 6  
Trần Văn Tấn, Phạm An Duy, message Tôn Thất Việt Cường, Đặng Như Khiêm, Vũ Trung Nghĩa, Lâm Quang Khải, Phó Anh Dũng.
Hàng 5  
Đào Trung Sơn, Trần Hoàng Lý, message Nguyễn Thiện Chiến, Tạ Văn Quang, Trần Như Phụng, Nguyễn Ngọc Khai, Nguyễn Văn Chương, Lâm Hữu Châu, Phạm Hữu Hạnh.
Hàng 4  
Trịnh Công Đoàn, Lê Ngọc Thạch, Trương Tấn Lộc, Lương Quang Huy, Lý Nguyên Thành, Nguyễn Văn Tài, Lê Văn Nhân, Đặng Văn Nhân, message Đặng Tiết Trung.
Hàng 3  
Nguyễn Huy Thảo, Nguyễn Quốc Khanh, message Trương Thanh An, Trần Tia, Lê Văn Hạnh, Đặng Toàn Châu, Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Nhân Đạo.
Hàng 2  
Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Minh Dũng, message Đinh Hồng Lân, Ngô Văn Ban, Nguyễn Thọ Đức, Nguyễn Thái Sơn, Trần Bạch Điệp.
Hàng 1  
Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Tấn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Anh Dũng, message Bùi Trinh Tường, Huỳnh Hớn Kiệt, Nguyễn Đinh Phùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Nhị B1