Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhị B1
Lớp Đệ Nhị B2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thế Hùng
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Thế Hùng
2 - Nguyễn Thái Hòa
3 - Đồng Phước Phát
1 - Nguyễn Ngọc Vượng
2 - Nguyễn Khắc Dậu
3 - Nguyễn Hữu Tâm
1 - Nguyễn Thế Hùng
2 - Nguyễn Thái Hòa
3 - Lương Lễ Nghi
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝTHƯỜNG-THỨCTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Thế Hùng
2 - Đồng Phước Phát
3 - Lê Xuân Antoniô
1 - Nguyễn Thái Hòa
2 - Nguyễn Thế Hùng
3 - Đồng Phước Phát
1 - Nguyễn Thái Hòa
2 - Nguyễn Thế Hùng
3 - Tô Văn Cẩm
QUỐC-VĂNANH VĂN
1 - Nguyễn Thế Hùng
2 - Đồng Phước Phát
3 - Nguyễn Thế Tạo
1 - Nguyễn Ngọc Vượng
2 - Phạm Trọng Tài
3 - Lê Ngọc Diệp
65-denhi-b1-ed
Hàng 6  
message Nguyễn B. Hùng, message Nguyễn Khắc Dậu, message Lê X. Điềm, message T. H. Lực, message Đ. Văn Minh, message Vũ Đ. Long, message Lê Đ. Chánh, message Nguyễn Ph. Nghiêm, message P. Văn Lợi.
Hàng 5  
message B. K. Danh, message Lê N. Diệp, message Nguyễn Văn Thọ, message Tô Văn Cẩm, message T. Đ. Phước, message Lê X. Antoniô, message Nguyễn Văn Tốt, message H. L. Sum, message Đ. D. Minh, message L. L. Nghi.
Hàng 4  
message Tạ T. Sơn, message Nguyễn N. Trung, message Ôn Văn Hà, message T. Tuấn, message Nguyễn Văn Út, message Lê Văn Hồi, message T. N. Thăng, message Nguyễn H. Tâm, message B. Ng. Thái, message Lê X. Lạ.
Hàng 3  
message Đ. N. Thanh, message Lê Văn Linh, message L. N. Thoại, message Nguyễn L. Tạo, message Đ. X. Châu, message Đ. Đ. Vũ, message Đỗ Đ. Thắng, message Đỗ Q. Mạnh, message Nguyễn H. Hạnh.
Hàng 2  
message Nguyễn T. Hòa, message Nguyễn Văn Đệ, message Nguyễn Văn Chánh, message Võ Văn Thanh, message T. M. Châu, message T. Văn Lựu, message Đông Phước Phát, message Cao Đ. Mâu, message Nguyễn T. Hùng.
Hàng 1  
message P. T. Tài, message Nguyễn Văn Vượng, message K. Văn Hùng, message Nguyễn H. Lang, message Nguyễn Văn Vân, message Vũ Đ. Tuấn, message Đ. N. Đệ, message Đỗ Văn Hiển.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Nhị B2 next