Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhất B
previous Lớp Nhất A
Ban khen danh dự
Bùi Đăng Khoa
GIẤY KHENPHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Văn Hồng.
2 - Trịnh Quang Khải
3 - Bùi Văn Khoa
4 - Vũ Lê Chuyên
5 - Vũ Lê Châu
6 - Nguyễn Văn Lân
7 - Đỗ Thanh Tâm
8 - Đặng Chấn
9 - Trần Phước Vinh
1 - Lê Minh Trực
2 - Bùi Đăng Khoa
3 - Vũ Lê Chuyên
1 - Nguyễn Văn Lân
2 - Bùi Đăng Khoa
3 - Ninh Văn Thịnh
PHÁP-VĂNKHOA HOC THƯỜNG THỨCTOÁN-HỌC
1 - Lê Minh Trực
2 - Bùi Đăng Khoa
1 - Lê Minh Trực
2 - Vũ Lê Chuyên
3 - Bùi Đăng Khoa
1 - Ninh Văn Thịnh
2 - Vũ Lê Chuyên
3 - Lê Minh Trực
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Văn Lân
2 - Lê Minh Trực
65-nhat-b-ed
Hàng 6  
Đặng Văn Xứng, Nguyễn X. Phổ, Nguyễn Q. Việt, Lương Ngọc Anh, Harst Otto, Đoàn Đức Thịnh, Trần Cg. Phú, Lê M. Trực, Bùi Văn Thiệp, Nguyễn Sơn Việt.
Hàng 5  
Nguyễn Ng. Linh, Nguyễn S. Dũng, Vũ Lê Châu, Đặng Văn Xứng, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn H. Anh, Ph. H. Cường, Trần H. Lân.
Hàng 4  
Dương Văn Hiệp, Nguyễn K. . Long, Huỳnh H. Nhơn, Nguyễn M. Tấn, Trần Tr. Dũng, Trần Việt Hùng, Lê T Dũng, Tạ Minh Anh, Trần T. Tuấn, Ngô Th Phước.
Hàng 3  
Trần Ph Ninh, Tống M. Lộc, Lâm Ph Tùng, Ngô H Trí, Trương Minh Hoàng, Ngô H. Phong, Nguyễn Tr. Vĩnh, Ninh Văn Thịnh, Trương Đ. Công.
Hàng 2  
Bùi M Tâm, Hồ Chí Phước, Trương Ng Long, Trần Văn Lợi, Nguyễn Hải, Bùi Đăng Khoa, Ngv Nạc, Vũ M. Tôn, Nguyễn Ng. Thắng, Phạm H Quốc.
Hàng 1  
Trịnh Quang Hải, Vĩnh Phát, Đỗ Th Tâm, Lê H. Dũng, message Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Văn Hồng, Đặng Chấn, Trần Trí Nghĩa, Trần Ngọc Hoàng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhất A