Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhất A
Lớp Nhất B next
Ban khen danh dự
Đỗ Chấn Mỹ
GIẤY KHENPHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Trung Cang.
2 - Nguyễn Hoàng Vân
3 - Trần Hùng Lĩnh
4 - Nguyễn Ng Quý
5 - Trần Ngọc Khôi
6 - Lê Chí Hiếu
7 - Chung K Phong
8 - Huỳnh Thanh Liêm
9 - Trần Văn Nam
1 - Đỗ Chấn Mỹ
2 - Nguyễn Hoàng Vân
3 - Trần Hùng Linh
1 - Đỗ Khắc Thông
2 - Đỗ Chấn Mỹ
3 - Trần Ngọc Khôi
QUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Đỗ Chấn Mỹ
2 - Trần Huỳnh Kinh
3 - Trần Ngọc Khôi
1 - Nguyễn Hoàng Vân
2 - Trần Ngọc Khôi
1 - Đỗ Chấn Mỹ
2 - Trần Ngọc Khôi
THƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Hoàng Vân
2 - Đỗ Chấn Mỹ
65-nhat-a-ed
Hàng 6  
Nguyễn B. Quang, Tôn Thất Dũng, Lâm Th. Nhơn, Bảo Ân, Tống Hg. Phước, Đỗ Chấn Mỹ, Mai Xuân, Ngô Q. Thành, Trần Văn Năm.
Hàng 5  
Lê Ch. Hiếu, Lê Thăng, Dương Văn T. Đức, Trần Thọ Học, Nguyễn Hg. Quân, Phạm Ng. Hùng, Tống T. Nguyện, Nguyễn Q. Dũng, Nguyễn Phú.
Hàng 4  
Nguyễn H. Tâm, Phạm Văn Mai, Trần Th. Tùng, Hứa G. Minh, Chung Kỳ Long, message Ngô Sỉ Anh, Nguyễn Tr. Cang, Nguyễn D. Tín, message Vũ N. Hiền, Võ Văn Hạnh.
Hàng 3  
Trần H. Linh, Nguyễn H. Phong, Nguyễn Mi Hoàng, Trần Tr. Đức, Nguyễn Th. Hùng, Trần Huỳnh Kinh, Đỗ Kh. Thông, Nguyễn H. Thành, Vũ H. Sơn, Ngô M. Đức.
Hàng 2  
Phạm Đ. Ứng, Trần Ng. Khôi, Nguyễn Văn Minh, message Uông Đình Hoàng, Phạm Bão Điền, Nguyễn K. Lợi, Trần Đ. Châu, Nguyễn H. Nghĩa, Tống Văn Bé.
Hàng 1  
Nguyễn H. Văn, Đỗ Ng. Dũng, message Nghiêm Minh Phước, message Huỳnh Thanh Liêm, Tống Văn Sơn, Nguyễn Đ. Anh Dũng, Nguyễn Cường, Nguyễn Ng. Quý, Phạm M. Tâm.

message Có tin nhắn

Lớp Nhất B next