Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 3
previous Lớp Đệ Thất 2Lớp Đệ Thất 4 next
Ban khen danh dự
Vũ Ngọc Tâm
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHPHÁP-VĂNQUỐC-VĂN
1 - Vũ Ngọc Tâm
2 - Ngô Duy
3 - Nguyễn Minh Huệ
1 - Lý Phước Tỷ
2 - Nguyễn Minh Huệ
3 - Nguyễn Hưng
1 - Vũ Ngọc Tâm
2 - Nguyễn Tăng Hiếu
3 - Nguyễn Quang Huy
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Vũ Ngọc Tâm
2 - Trần Ngọc Thi
3 - Đổ Minh Long
1 - Vũ Ngọc Tâm
2 - Lê Quang Nhựt
3 - Võ Hoàn Thành
1 - Vũ Ngọc Tâm
2 - Đỗ Minh Long
3 - Nguyễn Minh Huệ
SỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Hưng
2 - Vũ Ngọc Tâm
3 - Ngô Duy
65-dethat-3-ed
Hàng 6  
Nguyễn H. Châu, Nguyễn Văn Đời, L. Ph. Tý, Nguyễn Hưng, L. Th. Chấn, Nguyễn Chí Long, Ph. H. Tuấn, Nguyễn Kh. Hiếu, Nguyễn Q. Hy, Giang Kim Quang.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Phước, Ngô Th. Nghĩa, Th. Đ. Nhu, L. Ch. Hiền, Bùi Q. Khương, Trương Văn Hùng, Nguyễn Đ. Anh, Tạ Văn Chiến, Nguyễn Đ. Trình.
Hàng 4  
Nguyễn Uy Dũng, Phan Ng. Ấn, Khương Hữu Phước, Trần B. Thành, Đỗ M. Long, Nguyễn Q. Huy, Trần X. Báu, Vũ Ng. Tâm, Nguyễn M. Huệ, Phan Đ. Khang.
Hàng 3  
Trần Q. Thông, Hà Thắng, L. Đ. Hiệp, Ngô Duy, B. Q. Long, Phu Bảo, Nguyễn T. Hiếu, message Nguyễn Đình Hải, Bùi Xuân Hải, Nguyễn Kim Hoàng.
Hàng 2  
D. Q. Triển, Hà Phước An, H. M. Tuấn, Trần Viết Đoàn, Nguyễn Q. Hiệp, Nguyễn Ph. Duy, C. Q. Phước, Phu Kinh, Nguyễn Q. Dũng.
Hàng 1  
Nguyễn Anh Hùng, Ph. Văn Nam, Vũ Q. Anh, L. Q. Nhựt, Nguyễn H. Phước, Đ. H. Phúc, Võ H. Thành, Trần C. Tiến.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 2Lớp Đệ Thất 4 next