Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 2
previous Lớp Đệ Ngũ 1
Ban khen danh dự
Chung Khắc Hạnh
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝSỬ ĐỊA
1 - Lê Chí Thân
2 - Hồ Bình Thạnh
3 - Tôn Thất Quốc Dũng
1 - Lê Chí Thân
2 - Nguyễn Ngọc Tân
3 - Tôn Thất Quốc Dũng
1 - Tôn Thất Quốc Dũng
2 - Lê Chí Thân
3 - Lê Thanh Tùng
QUỐC-VĂNTHƯỜNG-THỨCPHÁP-VĂN
1 - Tôn Thất Quốc Dũng
2 - Ngô Bình Thạnh
3 - Đỗ Khắc Tùng
1 - Đặng Công Quan
2 - Lê Chí Thân
3 - Hồ Bình Thạnh
1 - Ngô Vĩnh Trí
2 - Nguyễn Khắc Lai
3 - Lê Chí Thân
TOÁN-HỌC
1 - Lê Chí Thân
2 - Nguyễn Minh Thông
3 - Hồ Bình Thạnh
65-dengu-2-ed
Hàng 6  
Phùng Văn Tráng, Huỳnh M. Mẫn, La Văn Thông, Ph. Th. Lang, Lê B. Sơn, Nguyễn Văn Thiện, Lê Ch. Thân, Đinh T. Nhường.
Hàng 5  
Phan B. Hùng, Nguyễn Hữu Báu, La D. Tài, Chung Khắc Hạnh, Võ Văn Chung, V. Q. Tuấn, Nguyễn Th. Sơn, Lê M. Huệ, Nguyễn Đ. Hà.
Hàng 4  
Nguyễn Nh. Quang, Nguyễn Văn Trương, H. T. Lộc, Nguyễn Văn Chi, Đ. M. Tuấn, message Lê Văn Hội, V. Đ. Long, Đ. Kh. Tùng, Trần Văn Vinh, V. C. Thọ.
Hàng 3  
Nguyễn T. Chánh, V. C. Thành, Lý Hữu, Nguyễn Văn Tri, Nguyễn Th. Sơn, Ngô Dũng, Trần T. Sơn, Đ. B. Quốc, Bùi H. Nghĩa.
Hàng 2  
Đ. C. Quan, H. K. Quang, Nguyễn K. Sang, Hứa Uy Liệt, Nguyễn M. Thông, Lương Văn Tâm, Nguyễn Văn Lai.
Hàng 1  
Lê Ngọc Châu, Trần Q. Cao, T. Th. Quốc Dũng, Nguyễn Ng. Tân, Nguyễn H. Châu, Tô Văn Khương, Nguyễn Tr. Đức, message Phạm Ngọc Bích, Lê Th. Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Ngũ 1