Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 5
previous Lớp 8ème 4
Ban khen danh dự
Nguyễn Minh Hòa
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHGIÁO LÝ
1 - Trịnh Đức Khải.
2 - Vũ Duy Kết
3 - Hồ Hữu Thuận
4 - Vũ Duy Đoàn
5 - Đặng Ngọc Mạnh
6 - Nguyễn Hữu Thọ
7 - Võ Xuân Châu
8 - Đào Thế Hùng
9 - Lê Tuấn Hải
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Vũ Duy Kiệt
3 - Hồ Hữu Thuận
1 - Vũ Duy Đoàn
2 - Trần Hữu Nhân
3 - Nguyễn Minh Hòa
HIST - GÉO - SCIENCESTOÁNPHÁP-VĂN
1 - Vũ Duy Đoàn
2 - Nguyễn Minh Hòa
3 - Vũ Duy Kiệt
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Vũ Duy Kiệt
3 - Vũ Duy Đoàn
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Hồ Hữu Thuận
3 - Hoàng Kế Nghiệp
65-8e-5-ed
Hàng 6  
Lê Trung Dũng, Lê Quang Thắng, La Chí Anh, Abdoul Rashid, Trần Tấn Hùng, Trần Hoàng Sơn, Châu Vĩnh Khương, Nguyễn Minh Chánh, Đoàn Minh Chánh, Đoàn Ngọc Lợi, Vũ Đức Nghĩa, Vũ Duy Đoàn.
Hàng 5  
Hoàng Nam, Lâm Thanh Hoàng, Vũ Duy Kết, Hoàng Trí Dũng, Đặng Ng. Mạnh, Dương B. Diệp, Bùi Anh Tuấn, Võ X. Châu, Trần Văn Thành, Hồ Xuân Long, Trần Hg. Dũng, Mohamed Aly.
Hàng 4  
Nguyễn Hòa Bình, Trần Ý, Nguyễn Q. Hòa, Nguyễn Gia Hội, Nguyễn Ng. Hùng, Nguyễn B. Liêm, Hồ B. Hoàng, Thái Phi Hùng, Hoàng K. Nghiệp, Vĩnh Tiết, Đoàn Thu Thanh.
Hàng 3  
Châu Văn Hiệp, Đỗ Công Chánh, Lê Ph. Lộc, Vũ T. Thông, Phạm X. Sơn, Trần H. Nhân, Nguyễn Ng. Khánh, Phạm Tr. Đức, Nguyễn Th. Nhàn, Lê Th. Tài, Phạm Văn Long, Lê T. Hải.
Hàng 2  
Lê Đ. Tiến, Nguyễn Ngọc Chung, Nguyễn Cg. Mỹ, Bùi Th. Tâm, Nguyễn Ng. Thuận, Phạm Th. Tài, Phạm Mh. Hùng, Lê Văn Tùng, Nguyễn Th. Thuật, Nguyễn Minh Hòa, Nguyễn H. Thọ.
Hàng 1  
Nguyễn Văn Hiệp, message Đào Thế Hùng, Trịnh Đ. Khải, Cao Anh Dũng, Hạch Tr. Việt, Nguyễn Th. Chương, Hồ H. Thuận, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Hùng, Lê Ph. Đức.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8ème 4