Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème 2
previous Lớp 5ème 1
Ban khen danh dự
Eng Kong Séang
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNGIÁO LÝ
1 - Eng Kouy Séang
2 - Trần Ngọc Thọ
3 - Võ Hữu Giám
1 - Eng Kouy Séang
2 - Trần Ngọc Thọ
3 - Trần Hoàng Anh
1 - Lý Bửu Huê
2 - Lý Bửu Vinh
3 - Võ Bửu Giám
TOÁNSỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Lý Bửu Huê
2 - Eng Kouy Séang
3 - Trần Ngọc Thọ
1 - Eng Kouy Séang
2 - Trần Ngọc Thọ
3 - Võ Bửu Thọ
1 - Trần Ngọc Thọ
2 - Eng Kouy Séang
3 - Trương Phạm Đức
QUỐC-VĂN
1 - Võ Bửu Giám
2 - Eng Kouy Séang
3 - Trần Hoàng Anh
65-5e-2-ed
Hàng 6  
Nguyễn Bình, L. Hồng, Nguyễn M. Châu, Th. Th. Long, Trần M. Tri, M. T. H. Hùng, L. Q. Thanh, H. H. Hòa, Trần Tất Hòa, Ph. Ng. Danh.
Hàng 5  
Trần Văn Tuấn, Trần Q. Tuấn, Lê Q. Khải, Trần Hoàng Anh, N. T. Hùng, Trần Văn Ân, L. B. Vinh, Đ. H. Thành, D. N. Hòa, Trần M. Viễn.
Hàng 4  
Trần Q. Chính, L. T. Tùng, Trần T. Thiên, La Bái Huê, Võ Bửu Giám, E. K. Séang, L. T. Sơn, Nguyễn N. Bảo, L. Văn Trung, L. Văn Dũng.
Hàng 3  
Nguyễn Hạnh, Trần N. Phước, Lê Minh Châu, Trần N. Thọ, Trần Văn Vi, T. C. Fong, P. Anh Việt, Nguyễn X. Thành, Trần H. Đức.
Hàng 2  
Trần H. Sơn, Nguyễn T. Trắc, N. Văn Xuân, N. H. Đảnh, N. Văn Thuận, L. Văn Chánh, H. Ng. Điệp, Đ. T. Mông, B. N. Trường, A. Mohan.
Hàng 1  
H. H. Dũng, T. Đ. Phùng, A. Lý, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn T. Long, L. Văn Khiêm, L. Văn Tuấn, Nguyễn Ng. Thạch, Trần Ph. Đức.
previous Lớp 5ème 1