Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème 1
Lớp 5ème 2 next
Ban khen danh dự
Vũ Ngọc Việt
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Võ Ngọc Việt
2 - Nguyễn Thành Lam
3 - Nguyễn Năng Vân
1 - Nguyễn Thành Lam
2 - Fernand Rolland
3 - Vũ Ngọc Việt
1 - Vũ Ngọc Việt
2 - Nguyễn Thành Lam
3 - Nguyễn Hữu Khiêm
GIÁO LÝTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Tiền Sư Há
2 - Nguyễn Thành Lam
3 - Võ Ngọc Việt
1 - Vũ Ngọc Việt
2 - Nguyễn Năng Văn
3 - Mã Quang Chánh
1 - Lê Quang Hiển
2 - Nguyễn Thành Lam
3 - Vũ Ngọc Việt
ANH VĂNQUỐC-VĂN
1 - Vũ Ngọc Tiến
2 - Nguyễn Thành Lam
3 - Lê Quang Hiển
1 - Vũ Ngọc Việt
2 - Nguyễn Duy Niên
3 - Nguyễn Năng Văn
65-5e-1-ed
Hàng 6  
message Huỳnh Bá Hùng, message Lê Quang Huy, message Nguyễn Tăng Điền, message Ng Hữu Phước, message Võ Hữu Phước, message Võ Hữu Đạt, message Lê Minh Phước, message Huỳnh Hiếu Thảo, message Nguyễn Công Tâm, message Phạm Hữu Phúc.
Hàng 5  
message Nguyễn Duy Ngọc, message Fernand Rolland, message Nguyễn Năng Vân, message Nguyễn Ngọc Hoàn, message Mã Quang Minh, message Võ Hùng Khanh, message Trần Quân Chính, message Trương Vĩnh Tòng, message Bùi Kinh Luân, message Phan Thanh Hoàng.
Hàng 4  
message Phạm Ngọc Việt, message Trần Văn Hổ, message Phạm Cao Thanh, message Nguyễn Thành Lam, message Nguyễn Duy Niên, message Tiền Sư Há, message Nguyễn Văn Minh, message Nguyễn Văn Minh, message Ngô Như Hà, message Vincent Ngô Văn Đức, message Trần Hữu Thành.
Hàng 3  
message Nguyễn Tuấn Quang, message Lê Bá Thiện, message Đặng Ngọc Dung, message Nguyễn Cần, message Lương Văn Nghĩa, message Nguyễn Quang Việt, message Bùi Duy Hiển, message Trương Thành Nguyên, message Nguyễn Hữu Khiêm, message Huỳnh Quang Trung.
Hàng 2  
message Nguyễn Văn Cường, message Nguyễn Cát, message Nguyễn Văn Long, message Lê Quang Hiển, message Trần Quang Thái, message Nguyễn Ngọc Anh, message Lê Quang Đệ, message Mã Quang Chánh, message Nguyễn Cao Phong, message Lê Phát.
Hàng 1  
message Nguyễn Kim Thành, message Nguyễn Thế Công, message Nguyễn Kim Bình, message Hà Tuấn Khải, message Phạm Trọng Minh, message Nguyễn Hoàng Ngọc, message Huỳnh Thiện Bạch, message Vũ Ngọc Việt, message Nguyễn Hữu Tài, message Trần Tiến Hiền.

message Có tin nhắn

Lớp 5ème 2 next