Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3ème 2
previous Lớp 3ème 1
Ban khen danh dự
Võ Văn Trung
KHẢO-HẠCHTHƯỜNG-THỨCANH VĂN
1 - Võ Văn Trung
2 - Nguyễn Văn Cảnh
3 - Tống Tấn Quyền
1 - Huỳnh Văn Hoành
2 - Trịnh Phước Trường
3 - Trương Tấn Cường
1 - Trịnh Phước Trường
2 - Võ Văn Trung
3 - Trần Văn Thọ
SỬ ĐỊATOÁNQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Thông Thái
2 - Huỳnh Văn Hoành
3 - Võ Văn Trung
1 - Nguyễn Văn Cảnh
2 - Võ Văn Trung
3 - Tống Tấn Quyền
1 - Tống Tấn Quyền
2 - Trần Văn Thọ
3 - Lê Quang Chiêu
PHÁP-VĂN
1 - Lê Quang Chiêu
2 - Trương Tấn Cường
3 - Võ Văn Trung
65-3e-2-ed
Hàng 6  
M. Ismael, V. H. Khanh, N. T. Huy, B. Agamadou, N. C. Minh, message Ái Lân, T. X. Thạch.
Hàng 5  
N. P. Đạt, P. C. Tùng, T. K. Sơn, Đ. N. Danh, H. M. Tiến, N. Đ. Trọng, V. M. Hằng, N. T. Tài, V. H. Vân.
Hàng 4  
N. Văn Hữu, V. N. Quỳnh, C. Văn Vấn, D. T. Kiệt, N. Đ. Hải, T. Văn Tuấn, N. Đ. Thịnh, N. Đ. Hỷ.
Hàng 3  
Huỳnh Văn Hoành, N. H. Tâm, Bạch Trường Xuân, P. Đ. Mão, T. Văn Thọ, V. T. Cang, N. Q. Thọ, N. Thông, Lý Cường.
Hàng 2  
N. Q. Khánh, T. P. Trường, T. T. Quyền, T. T. Cường, L. Q. Sang, L. H. Trí, L. Đ. Tâm, N. Văn Cảnh.
Hàng 1  
N. H. Sinh, Lê Quang Chiếu, V. Văn Phát, A. Jabbar, T. Q. Hùng, N. T. Đức, V. Văn Trung, L. M. Sơn, N. T. Thái.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3ème 1