Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3ème 1
Lớp 3ème 2 next
Ban khen danh dự
Lê Quang Sang
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝPHÁP-VĂN
1 - Lê Quan Sang
2 - Trương Quí Trụ
3 - Tạ Trung Thảo
1 - Lâm Chấn Thọ
2 - Lê Quan Sang
3 - Tạ Trung Thảo
1 - Tạ Trung Thảo
2 - Lê Quan Sang
3 - Trương Văn Hảo
SỬ ĐỊAQUỐC-VĂNANH VĂN
1 - Lê Quan Sang
2 - Trương Quí Trụ
3 - Phạm Văn Trị
1 - Lâm Chấn Thọ
2 - Mai Công Minh
3 - Trương Văn Hảo
1 - Tạ Trung Thảo
2 - Lê Quan Sang
3 - Phạm Văn Trị
TOÁNTHƯỜNG-THỨC
1 - Lê Quan Sang
2 - Huỳnh Mẩn Hồng
3 - Trương Quí Trụ
1 - Lê Quan Sang
2 - Tạ Trung Thảo
3 - Trương Quí Trụ
65-3e-1-ed
Hàng 6  
message Nguyễn Bá Lâm, message Kiều Công Long, Ph. Đ. Thành, Lý Antoine, Nguyễn Q. Khánh, Nguyễn H. Hà, Trần Văn Bạch, Lý Joseph, Q. Lý Nhơn, Hồ B. Phước.
Hàng 5  
Nguyễn P. Lộc, Ph. Văn Thanh, V. T. Đức, H. M. Hồng, Phạm K. Lộc, Lê M. Trung, Nguyễn Đ. Ninh, B. G. Chống, Ph. N. Ấn.
Hàng 4  
T. Văn Hảo, T. Q. Trụ, Lý P. Khang, Nguyễn Văn Long, H. N. Thạch, Nguyễn Đ. Cương, Nguyễn Văn Thạch, Hồ Đ. Thanh, M. C. Minh, T. L. Phương.
Hàng 3  
Lương Ngọc Báu, Nguyễn Văn Đức, Đ. Văn Hưng, V. M. Châu, Nguyễn C. Bảo, Nguyễn M. Hùng, Tạ T. Vũ, Ph. Văn Trị, L. N. Trí.
Hàng 2  
Nguyễn M. Hải, Nguyễn T. Công, T. H. Lộc, T. B. Diệt, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Đ. Thành, L. Q. Sang, H. T. Hiền, L. C. Thọ.
Hàng 1  
H. Đ. Ngọc, Võ Quý Hoành, T. Q. Việt, Nguyễn D. Phước, Tạ T. Thảo, Nguyễn Tuấn, P. M. Tạo, Patrick T. Văn Quýnh.

message Có tin nhắn

Lớp 3ème 2 next