Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4ème 1
Lớp 4ème 2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Đình Việt
KHẢO-HẠCHTOÁNQUỐC-VĂN
1 - Trịnh Bá Lân
2 - Nguyễn Đình Việt
3 - Nguyễn Khắc Tuấn
1 - Trịnh Bá Lân
2 - Bùi Thiện Lộc
3 - Nguyễn Khắc Tuấn
1 - Quách Hữu Chí
2 - Nguyễn Văn Thời
3 - Nguyễn Đình Việt
GIÁO LÝTHƯỜNG-THỨCANH VĂN
1 - Nguyễn Văn Thời
2 - Bùi Quang Nhàn
3 - Nguyễn Khắc Tuấn
1 - Nguyễn Đình Việt
2 - Bùi Thiện Lộc
3 - Nguyễn Khắc Tuấn
1 - Bùi Thiện Lộc
2 - Trần Hoàng Long
3 - Nguyễn Đình Việt
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Văn Thời
2 - Nguyễn Đình Việt
3 - Trịnh Bá Lân
1 - Nguyễn Văn Thời
2 - Nguyễn Đình Việt
3 - Ngô Bá Thạch
65-4e-1-ed
Hàng 6  
Nguyễn Đ. Dzương, B. T. Lộc, N. Văn Thọ, P. B. Hoàng, H. H. Lộc, N. H. Đồn, Ch. Lâm, L. Q. Đạt, N. H. Phú.
Hàng 5  
Qu. H. Chí, H. Đ. Nhân, L. C. Đồng, P. T. Sĩ, T. K. Mẫn, message N. H. Khiết, L. Ng. Rạng, T. H. Long, N. Đ. Việt, Nguyễn Hiền, Nguyễn Châu Toàn.
Hàng 4  
Ph. M. Đức, Trần H. Dũng, Nguyễn K. Hùng, L. Đ. Đăng, Nguyễn X. Vinh, Nguyễn M. Khiêm, Trần H. Nhân, Trần H. Vinh, L. Q. Trọng, Hy K. Chương.
Hàng 3  
Nguyễn M. Châu, L. D. Trọng, Trần H. Đẩu, Ph. Văn Hoàng, B. Q. Hoàng, B. Q. Nhàn, Trần H. Dần, Trần Q. Sơn, M. Reynier, Nguyễn N. Quí, Đ. Anh Việt, N. Q. Bảo.
Hàng 2  
Nguyễn T. Sơn, Nguyễn Văn Phong, L. T. Hùng, Ph. T. Thành, Nguyễn X. Linh, Ph. N. Kính, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Thời, Trần Văn Hưng, Nguyễn Anh Tân.
Hàng 1  
Nguyễn K. Tuấn, Nguyễn K. Danh, Nguyễn B. Thạch, Nguyễn Đ. Cầm, Trần P. Quốc, Trần Phú, L. Văn Thụy, Nguyễn H. Phước, Vũ Ng. Hùng, Trần B. Lân, Nguyễn Q. Thượng.

message Có tin nhắn

Lớp 4ème 2 next