Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Hội ngộ 2012, Paso Robles, California (phần 2)
next Hội Ngộ Taberd 79 tại Dillion Beach, California, 17-19 tháng 6, 2011     Mục lục     Hội ngộ 2012, Paso Robles, California, 13-15 tháng 7, 2012
reunion/taberd79/tb79_2012_22.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_23.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_24.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_25.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_26.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_27.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_28.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_29.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_30.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_31.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_32.jpg
reunion/taberd79/tb79_2012_33.jpg