Taberd.org Lasan Taberd
   

Liên kết

  Cảm tạ
  Liên lạc
  Các trang bạn
Mã tiếng Việt
  Bản quyền
  Trách nhiệm
  Sự riêng tư
help
Hướng dẫn sử dụng mã tiếng Việt
Trang hướng dẫn này có hai phần:
I. Nguyên tắc chung về cách viết tiếng Việt có dấu trên máy tính
II. Cách viết tiếng Việt trên các trang của Taberd.org

I. Nguyên tắc chung về cách viết tiếng Việt có dấu trên máy tính

Phần hướng dẫn gõ tiếng Việt này cũng áp dụng được cho để viết các văn bản tiếng Việt trên máy tính với các chương trình gõ tiếng Việt như UniKey.
Nguyên tắc chung là khi gõ các chữ cái Việt có dấu bạn phải gõ chữ cái chính trước, sau đó đến các dấu. Có nhiều phương pháp gõ với các dấu trên phím bấm khác nhau, dưới đây là các kiểu gõ tiếng Việt thông dụng nhất hiện nay:
  1. Telex
  2. VNI
  3. VIQR
a. Kiểu gõ Telex hay điện tín
Đây là cách ghi tiếng Việt lâu đời nhất dùng cho telex và điện tín với bàn máy chữ không dấu. Kiểu này dùng phím lặp và các mẫu tự không có trong chữ Việt để bỏ dấu và thanh.
Dấu hay ChữCách gỏThí dụ
sắcsas -> á
huyềnfaf -> à
hỏirar -> ả
ngãxax -> ã
nặngjaj -> ạ
âaaaa -> â
êeeee -> ê
ôoooo -> ô
ưuuuw -> ư
ơowow -> ơ
ăawaw -> ă
đdddd -> đ
bỏ dấu0aw0 -> a
ngưng gõ dấu\
lặp lại
a\. -> a.
a.. -> a.

b. Kiểu gõ VNI
Đây là kiểu gõ thông dụng tại Việt Nam. Kiểu này sử dụng các phím số từ 1 đến 9 để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu.
Dấu hay ChữCách gỏThí dụ
sắc1a1 -> á
huyền2a2 -> à
hỏi3a3 -> ả
ngã4a4 -> ã
nặng5a5 -> ạ
âa6a6 -> â
êe6e6 -> ê
ôo6o6 -> ô
ưu7u7 -> ư
ơo7o7 -> ơ
ăa8a8 -> ă
đd9d9 -> đ
bỏ dấu0a10 -> a
ngưng gõ dấu\
lặp lại
a\1 -> a.
a11 -> a.

c. Kiểu gõ VIQR
VIQR (Vietnamese Quoted-Readable) là kiểu gõ thường dùng trên các newsgroups/forums. VIQR sử dụng các phím dấu có sẵn trên bàn phím để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu.
Dấu hay ChữCách gỏThí dụ
sắc'a' -> á
huyền`a` -> à
hỏi?a? -> ả
ngã~a~ -> ã
nặng.a. -> ạ
âa^a^ -> â
êe^e^ -> ê
ôo^o^ -> ô
ưu+u+ -> ư
ơo+o+ -> ơ
ăa(a( -> ă
đdddd -> đ
bỏ dấu0a.. -> a.
ngưng gõ dấu\
lặp lại
a\. -> a.
a.. -> a.

II. Cách viết tiếng Việt trên các trang của Taberd.org

Các bạn có thể sử dụng các chương trình gõ tiếng Việt đã cài đặt sẵn trên máy của các bạn như UniKey, VietKeys, v.v. theo mã Unicode.

Nếu máy tính của các bạn chưa có chương trình gõ tiếng Việt, các bạn không cần cài đặt thêm chương trình mới mà vẫn có thể sử dụng tiếng Việt có dấu qua sự hổ trợ của chương trình Mudim (có sẵn trên các trang của Taberd.org). Sau đây là phần hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu trên các trang của Taberd.org áp dụng cho tất cả các cách gỏ tiếng Việt có dấu.

  • Trong các trang cần tiếng Việt có dấu như Nhắn Tin, Trả lời Thư, v.v., sau khi bạn bấm F8, các bạn sẽ thấy bên dưới của trang hiện ra phần chương trình tiếng Việt như sau.
    Mudim
  • Các bạn chọn kiểu gõ chữ Việt thích hợp với bạn (Telex, VNI hay VIQR), rồi bấm F8 một lần nữa để giấu phần này đi.
  • Sau đó các bạn có thể gõ tiếng Việt cho các mục mà bạn muốn theo cách bạn đã chọn.

Ghi chú: Chương trình gõ tiếng Việt này chỉ có hiệu lực trên các trang cần cho bạn viết tiếng Việt mà thôi.

Nếu các bạn muốn có chương trình gõ tiếng Việt cho các ứng dụng khác, các bạn có thể tãi Unikey miễn phí tại http://www.unikey.org/. Với Unikey các bạn có thể sử dụng tiếng Việt có dấu trong các hầu hết các chương trình trên các hệ điều hành Windows, Linux và Mac OS X và tất cả các trang web nào chấp nhận tiếng Việt có dấu.