Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-7
previous Lớp 6-6Lớp 6-8 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Võ Đoản Trân
2 - Nguyễn Phi Hùng
3 - Nguyễn Hồng Hà
1 - Đặng Sĩ Bình
2 - Nguyễn Phi Hùng
3 - Phạm Hữu Đạt
1 - Phạm Hữu Đạt
2 - Võ Công Tâm
3 - Nguyễn Trường Sơn
TOÁNPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Võ Doãn Trân
2 - Bùi Tấn Tươi
3 - Nguyễn Phi Hùng
1 - Võ Doãn Trân
2 - Trần Đắc Thắng
3 - Nguyễn Phi Hùng
1 - Bùi Quang Phú
2 - Võ Doãn Trân
3 - Phạm Minh Hiển
SỬ ĐỊAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Bùi Quang Phú
2 - Hoàng Công Hiền
3 - Bùi Bằng Dũng
1 - Trần Đắc Thắng
2 - Võ Doãn Trân
3 - Nguyễn Văn Hoàng Châu
1 - Phạm Duy Hưởng
2 - Trần Đắc Tâm
3 - Trần Đắc Thắng
73-6-7
Hàng 5  
Võ Công Tâm, Trần Đắc Tâm, Âu Tấn Thuận, Lưu Thần Châu, Khưu Đắc Hiếu, message Huỳnh Thiên Hưng, Trần Đắc Thắng, Hoàng Thế Vinh.
Hàng 4  
Vũ Hoàng Dũng, message Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hồng Hà, message Bạch Kim Quang, Tống Phước Lợi, Bùi Tấn Tươi, Lê Minh Mẫn.
Hàng 3  
Đinh Phi Bằng, Bùi Bằng Dũng, Lương Th. Dũng, Trần Duy Hưng, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hoàng Châu, Lê Nhật An.
Hàng 2  
Nguyễn Thanh Bạch, Võ Ngọc Côn Sơn, message Nguyễn Đình Thành, Phạm Hữu Đạt, Trần Văn Thanh Vân, Ngô Hữu Danh, message Nguyễn Thế Long.
Hàng 1  
Ph. Minh Hiển, Nguyễn Phúc Ân, message Nguyễn Khả Hòa, Trần Duy Đạt, Nguyễn Lê Bảo, Trần Ngọc Ẩn, message Đặng Sĩ Bình.

Hàng 5  
Trần Quốc Dũng, Trần Nam Phú, Trương Chức Cường, Lý Quang Phát, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thành An, Điêu Hoàng Phúc.
Hàng 4  
Võ Doãn Trân, Hồ Ngọc Châu Ẩn, Bùi Quang Phú, Nguyễn Quốc Thống, Hoàng Công Hiền, Vũ Quốc Anh, Châu Kinh Tiến.
Hàng 3  
Nguyễn Trương Nghĩa, Trần Hoài Phương, Phạm Duy Hưởng, Trần Đình Tuấn, Bùi Xuân Khang, Lưu Vĩnh Trung, Võ Minh Hiệp.
Hàng 2  
Lê Châu Liêm, Bành Thoại Phước, Dương Đức Nghĩa, Trần Quốc Sĩ, Trần Văn Trực, Trần Thành Quang, Trịnh Hoàng Huân.
Hàng 1  
Nguyễn Sơn, message Lê Anh Triết Nhân, Nguyễn Minh Giang, message Nguyễn Phi Hùng, message Nguyễn Tuấn Phước, Vũ Ngọc Sơn, Lê Xuân Khải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-6Lớp 6-8 next