Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-12
previous Lớp 6-11
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Xuân Sơn
2 - Hồng Ngọc Ẩn
3 - Trần Ngọc Minh
1 - Trần Xuân Sơn
2 - Hồng Ngọc Ẩn
3 - Lữ Châu Hiếu
1 - Nguyễn Ngọc Ánh
2 - Phạm Hoàng Hùng
3 - Nguyễn Quốc Hưng
TOÁNPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Hồng Ngọc Ẩn
2 - Trần Duy Khoa
3 - Nguyễn Duy Hiếu
1 - Hồng Ngọc Ẩn
2 - Nguyễn Duy Hiếu
3 - Trần Ngọc Minh
1 - Hồng Ngọc Ẩn
2 - Nguyễn Ngọc Ánh
3 - Lữ Châu Hiếu
SỬ ĐỊAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Trần Quyền Ấn
2 - Nguyễn Ngọc Huy
3 - Đặng Minh Khải
1 - Nguyễn Quốc Nguyên
2 - Trần Vũ Tuấn Anh
3 - Nguyễn Tấn Lực
1 - Nguyễn Hiển Vinh
2 - Hồng Ngọc Ẩn
3 - Trần Duy Khoa
73-6-12
Hàng 5  
Đặng Thành Công, Hồ Đình Thuận, message Đoàn Quang Dũng, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Vũ Liêm, message Phạm Hoàng Dũng.
Hàng 4  
Vũ Thiên Di, Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Việt Anh, message Phạm Ngọc Anh, Trần Văn Minh, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Trường Long.
Hàng 3  
Trần Nguyễn Linh Các, Nguyễn Hiển Vinh, message Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Văn Hùng, Trương Ngọc Hùng, Nguyễn Xuân Thành.
Hàng 2  
Lương Hữu Phước, Nguyễn Mạnh Tùng, Nguyễn Duy Trân, message Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Công Tuấn, Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Vinh.
Hàng 1  
Trần Quang Thiện, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Anh Thăng, Võ Thành Phát, Hồng Ngọc Ẩn, Đoàn Ngân Bằng, Trần Quang Tuyến.

Hàng 5  
message Trần Văn Ngọc Danh, message Nguyễn Thế Phong, Trần Lê Quang, message Lữ Châu Hiếu, Nguyễn Thừa Dũng, message Phạm Hoàng Hùng.
Hàng 4  
Trịnh Viết Kim, message Trần Xuân Sơn, Vũ Minh Tú, message Trần Vũ Tuấn Anh, Đào Minh Anh, message Nguyễn Ngọc Huy.
Hàng 3  
Mai Văn Hoàn, Trịnh Đình Thanh, Bạch Long Hà, Nghiêm Quốc Dũng, Vũ Quốc Hùng, Lê Thanh Phong.
Hàng 2  
Nguyễn Quốc Nguyên, Trần Ngọc Minh, Mao Phúc Khánh, Lê Nguyên Chí, message Trần Duy Khoa, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Văn Hiền.
Hàng 1  
Đào Trung Bộ, Trần Hữu, Đặng Thúc Địch, Đặng Minh Khải, Trần Quyền Ấn, Hoàng Tế Lễ.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-11