Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-9
previous Lớp 2-8Lớp 2-10 next
Ban khen danh dự
Phạm Trung Bình
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Phạm Trung Bình
2 - Phan Lê Dũng
3 - Lê Phú Khương
1 - Nguyễn Hữu Tài
2 - Đinh Ngọc Diệp
3 - Nguyễn Bình Long
1 - Phạm Hoàng Giang
2 - Lê Phú Khương
3 - Lê Hữu Cường
PHÁP-VĂNTOÁNTHƯỜNG THỨC
1 - Bùi Nguyễn Toàn
2 - Phan Lê Dũng
3 - Lê Phú Khương
1 - Phạm Trung Bình
2 - Phan Lê Dũng
3 - Phạm Hoàng Giang
1 - Lê Hữu Cường
2 - Nguyễn Ngọc Đạt
3 - Lê Phú Khương
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Nguyễn Ngọc Đạt
2 - Phạm Hoàng Giang
3 - Bùi Nguyễn Toàn
1 - Nguyễn Đình Chung
2 - Phạm Trung Bình
3 - Phạm Hoàng Giang
73-2-9
Hàng 5  
Nguyễn Đình Long, Lê Quỳnh, message Lê Quang Chính, Trương Việt Đại, Phạm Tuấn Kiệt, Nguyễn Đức Phước.
Hàng 4  
message Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Hữu Tài, Phan Lê Dũng, Phạm Trần Bình, Trần Công Hoàng Tâm, Đinh Diệp.
Hàng 3  
message Trần Hoàng Phong, Nguyễn Ngọc Đạt, Phạm Thanh Tuấn, message Nguyễn Công Thành, message Lê Quan, Phạm Tiến Thịnh.
Hàng 2  
message Nguyên Hồng Phúc, message Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Khắc Tâm, Phạm Hoàng Giang, Phan Tiến Dũng.
Hàng 1  
Trần Minh Hiển, Đoàn Đức Hiển, Đỗ Hoàng Hùng, Ngô Minh Luân, Hoàng Văn Định.

Hàng 5  
Phạm Tuấn Kiệt, message Nguyễn Thanh Dũng, message Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Đình Long, message Nguyễn Đình Chung.
Hàng 4  
Nguyễn Đức Phước, Trần Việt Đại, Trần Công Hoàng Tam, Lê Quỳnh, Phan Lê Dũng, Nguyễn Th. Nhã.
Hàng 3  
Đinh Ngọc Điệp, message Lê Quang Chính, message Lê Quan, Phạm Trung Bình, Đoàn Đức Hiển, Phạm Th. Tuấn.
Hàng 2  
Phạm Hoàng Giang, message Nguyễn Công Thành, Phạm Tiến Thịnh, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Tâm, message Trần Hoàng Phong.
Hàng 1  
message Nguyễn Hồng Phúc, Hoàng Văn Định, Ngô Minh Luân, Bùi Nguyễn Toàn, Đỗ Hoàng Hùng, Trần Minh Hiển.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-8Lớp 2-10 next