Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-2
previous Lớp 2-1Lớp 2-3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Tạo
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Hữu Tạo
2 - Lê Minh Tuấn
3 - Nguyễn Khoa Thi
1 - Nguyễn Quốc Oai
2 - Tống Văn Quang
3 - Bùi Đức Phương
1 - Lê Minh Tuấn
2 - Nguyễn Khoa Thi
3 - Đạm Phan Nhân
PHÁP-VĂNTOÁNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Khoa Thi
2 - Nguyễn Hữu Tạo
3 - Đàm Phan Nhân
1 - Nguyễn Hữu Tạo
2 - Nguyễn Quang Tính
3 - Lê Minh Tuấn
1 - Lê Minh Tuấn
2 - Nguyễn Thái An
3 - Đàm Phan Nhân
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Lý Tường Lâm
2 - Lê Minh Tuấn
3 - Nguyễn Hữu Tạo
1 - Lê Minh Tuấn
2 - Lý Tường Lâm
3 - Nguyễn Khoa Thi
73-2-2
Hàng 5  
Huỳnh Đức Thắng, Nguyễn Phú Thọ, message Lê Bảo Quốc, Nguyễn Hoàng Phong, Đàm Phan Nhân, Bùi Cao Khanh, message Trần Văn Dũng.
Hàng 4  
Trần Công Khanh, Phạm Song Kỳ, Huỳnh Văn Lêm, Nguyễn Hữu Tạo, Hoàng Chiếm Thành, Lê T. Sơn.
Hàng 3  
Đoàn H. Hạnh, Bùi Bằng Duyệt, Nguyễn K. Duy, Nguyễn Q. Huy, Tống Văn Quang, Lý Tường Lâm.
Hàng 2  
Phạm Thanh Tùng, Lê Thành Phương, Trần Ái Khanh, message Lê Nguyên Khang, Lê Đình Toàn, Vũ Đức Tuấn An.
Hàng 1  
Nguyễn Thái Anh, Lâm T. Hưng, Hồ Phú Cường, Lữ Thiện Phong, Mạnh Quang Tính, Bùi Đức Phương, Phạm Ngọc Bích.

Hàng 5  
Bùi Thiện Nghĩa, message Lê Minh Tuấn, Lê Xuân Khoa, Trần Việt Sơn, Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Hữu Phước, Lê Quang Minh.
Hàng 4  
Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Xuân Giao, Diệp Năng Đức, Doãn Đ. Phúc, Nguyễn T. Khôi, Nguyễn Duy Khiêm.
Hàng 3  
Bùi Anh Kiệt, Đào Mạnh Tín, Vũ Khắc Dũng, message Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Anh Tuấn Tú, Nguyễn Thành Chương.
Hàng 2  
Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hiền Tánh, Trần Thanh Phong, Nguyễn Thanh Giàu, Lê Tấn Ngà.
Hàng 1  
Nguyễn Minh Hiếu, Lâm Ngọc Huy, Phạm Gia Hải, Nguyễn Khoa Thi, Nguyễn Trung Sơn, Huỳnh Tấn Thiện.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-1Lớp 2-3 next