Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-11
previous Lớp 2-10Lớp 2-12 next
Ban khen danh dự
Phạm Phú Phi
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Phạm Phú Phi
2 - Trương Phan Minh Trung
3 - Vương Hùng Linh
1 - Phan Hữu Nguyên
2 - Hoàng Hải Bằng
3 - Đỗ Kinh Luân
1 - Vương Hùng Linh
2 - Cổ Tấn Phong
3 - Nguyễn Ngọc Trường
ANH VĂNTOÁNTHƯỜNG THỨC
1 - Mai Phú Phi
2 - Trg. Phan Minh Trung
3 - Đỗ Kinh Luân
1 - Phạm Phú Phi
2 - Trg. Phan Minh Trung
3 - Lê Minh Quốc
1 - Vương Hùng Linh
2 - Hà Thúc Hiền
3 - Mai Tiến Đức
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Nguyễn Ngọc Trường
2 - Cổ Tấn Phong
3 - Phạm Phúc Phi
1 - Vũ Tiến Đức
2 - Nguyễn Ngọc Trường
3 - Hà Thúc Hiền
73-2-11
Hàng 5  
Nguyễn Sơn, Vũ Á Thiện, Lê M. Quốc, message Nguyễn Anh Nguyễn, Vương H. Linh, Nguyễn Anh Tài, Hoàng H. Bằng, Phùng C. Tuệ.
Hàng 4  
Phùng Gia Bình, Phạm Hữu Nguyên, Lê Tuấn Anh, Lý Hồng Phát, Mohamed Arif, Đỗ Kinh Luân, Nguyễn Cáp Đại.
Hàng 3  
Hà Thúc Hiền, Phạm Nguyễn Tiên, Vương H. Khánh, Nguyễn Cao Hoàng Tuyên, Nguyễn Cao Thống, message Trần Như Hải, Trần Thanh Kiều.
Hàng 2  
Đặng Chí Tôn, Hồ Minh Hà, Nguyễn Hữu Hoàng, Vũ Hoàng Nguyên, Bùi Anh Tài, Đặng Văn Quang, Hoàng Xuân Hưng.
Hàng 1  
Đặng Nguyễn Côn, Trần Phi Hùng, Mai T. Đức, Lê Đ. Phát, Vũ M. Phú, Nguyễn M. Cường, Nguyễn P. Quý.

Hàng 5  
Nguyễn Minh Hùng, Trần Cao Đạt, A. Anvar, Bùi Vũ Đức, Vũ Hồng Phúc, Nguyễn Thế Hiển, message Trần Văn Hùng.
Hàng 4  
message Lê Minh Triết, Nguyễn Ngọc Trường, Lê Thành Trường Vinh, Võ Duy Phi Vũ, Trần Anh Khải, Nguyễn Trung Sơn.
Hàng 3  
Đặng Ngọc Cường, Vũ Đình Tuấn, Cổ Tấn Phong, message Trần Công Thành, Trần Thanh Tân, Lê Kim Nguyên, Nguyễn Anh Phi.
Hàng 2  
Phạm Phú Phi, Trần Trung Huấn, Nguyễn Th. Phi Vũ, message Trần Trung Trúc, Dương Kh. Nam, Nguyễn Th. Tùng.
Hàng 1  
Phạm Xuân Bích, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nông Th. Hiếu, Vũ Minh Quý, Tống Văn Tiến, Lê Quang Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-10Lớp 2-12 next