Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-7
previous Lớp 3-6Lớp 3-8 next
Ban khen danh dự
Lý Hoài Mỹ
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lý Hoài Mỹ
2 - Phùng Thanh Huy
3 - Lê Thanh Tâm
1 - Nguyễn Thanh Trí
2 - Nguyễn Trung Hiếu
3 - Nguyễn Trọng Khanh
1 - Lê Thanh Tâm
2 - Lê Trung Kiên
3 - Nguyễn Tiến Long
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Lý Hoài Mỹ
2 - Phùng Thanh Huy
3 - Nguyễn Đình Thành
1 - Lê Trung Kiên
2 - Nguyễn Xuân Minh
3 - Lê Thanh Tâm
1 - Lý Hoài Mỹ
2 - Phùng Thanh Huy
3 - Lê Trung Kiên
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Nguyễn Thế Tuấn
2 - Đặng Trần Quốc Chính
3 - Lê Trung Kiên
1 - Nguyễn Xuân Minh
2 - Trần Anh Huy
3 - Nguyễn Hùng
73-3-7
Hàng 5  
Đàm Thg. Văn, message Nguyễn Đình Thành, message Lư Tấn Tuấn Anh, message Lý Hoài Mỹ, message Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Quốc Sơn, Tôn Quy Định, Vũ Ngọc Dũng.
Hàng 4  
Phạm Tuấn Anh, message Huỳnh Hữu Phát, Hồ Sĩ Nguyên, Nguyễn Đức Chu, Nguyễn K. Dũng, message Lê Trung Kiên, message Bùi Anh Tuấn.
Hàng 3  
Lưu Thanh Hải, Phùng Thanh Huy, message Lê Văn Minh, Nguyễn Tăng Thịnh, message Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Quang Minh, message Nguyễn Thành Thái, Phạm Công Lý.
Hàng 2  
message Nguyễn Thế Tuấn, Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn M. Tân, Phạm Long Hòa, Trương Hà Tiên, Nguyễn Dương Hoàng, message La Quốc Trí.
Hàng 1  
Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Hữu Phong, message Trần Như Phương, message Đỗ Kha, Cao Uy Linh, Đặng Trần Quốc Chính, message Nguyễn Trung Hiếu, message Nguyễn Phước Hưng.

Hàng 5  
Trần Quốc Dũng, message Huỳnh Khai Lục, message Nguyễn Hòa Hải, message Đàm Thượng Văn, Huỳnh Cao Thắng, Tôn Quy Định.
Hàng 4  
message Nguyễn Khắc Dũng, Trần Anh Huy, Lý Trần Tú, Trần Thế Hùng, Đào Quý Anh, message Lư Tấn Tuấn Anh.
Hàng 3  
message Phạm Trung Sơn, message Nguyễn Thành Thái, Nguyễn Tiến Long, Trương Hà Tiên, message Phạm Văn Lắm, message Võ Phạm Dũng.
Hàng 2  
Nguyễn Đình Quân, message Lê Minh Chi, Phạm Công Lý, Phạm Tuấn Anh, Phạm Long Hòa, Trần Minh Hiệp, Nguyễn Quốc Dũng.
Hàng 1  
Nguyễn Tăng Thịnh, Lê Thanh Tâm, message Nguyễn Minh Phương, Trần Phạm Hưng, message Trần Như Phương, Nguyễn Hữu Phong.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-6Lớp 3-8 next